GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Organové oddelenie

Hra na organe
Cirkevná a chrámová hudba

 

Pedagógovia: Mgr. Matej Bartoš, PhD., Mgr. Michal Juráš

Výučba hry na organe, resp. cirkevnej hudby má v Základnej umeleckej škole P. M. Bohúňa dlhoročnú históriu. Je jednou z mála ZUŠ na Slovensku, ktorá disponuje vlastným píšťalovým organom s pedálom. Organové oddelenie na Základnej umeleckej škole P. M. Bohúňa poskytuje záujemcom vzdelávanie v predmetoch Cirkevná a chrámová hudba a Hra na organe.

Cirkevná a chrámová hudba

Predmet Cirkevná a chrámová hudba (CChH) sa na ZUŠ vyučuje ako súčasť primárneho umeleckého vzdelávania (2 roky) a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania (4 roky). Štúdium daného predmetu teda spolu trvá 6 rokov. V štúdiu CChH môže študent pokračovať na druhom stupni základného štúdia (2 roky).

Učebné osnovy vychádzajú zo súčasných potrieb cirkevnej a chrámovej hudby potrebnej pri bohoslužbách a ďalších liturgických úkonoch. Do roku 1989 bola systematicky likvidovaná výučba cirkevnej hudby v školách každého typu. Z uvedeného dôvodu je toho času obnova vyučovania cirkevnej hudby záležitosťou zavedenia kvalitnej výučby aj v ZUŠ. ZUŠ ako dostupný vzdelávací inštitút môže poskytnúť vzdelanie v tomto predmete na patričnej odbornej úrovni.

Samotný predmet Cirkevná a chrámová hudba v sebe zahŕňa tieto zložkové študijné predmety, ktoré musí žiak absolvovať:

  • Hra na organe, improvizácia
  • Liturgika
  • Liturgický spev, hlasová výchova
  • Hudobná náuka, náuka o harmónii
  • Dirigovanie speváckeho zboru
  • Hra na klavíri

Učebné osnovy dávajú možnosť štúdia všetkým uchádzačom rozličných vierovyznaní. Výučba liturgiky sa doplní liturgikou podľa výberu uchádzača.

Hra na organe

Predmet Hra na organe sa vyučuje iba na II. stupni základného štúdia a je prednostne určený žiakom, ktorí ukončili I. stupeň hry na niektorý klávesový nástroj alebo predmet Cirkevná a chrámová hudba. V individuálnych prípadoch je možné so súhlasom riaditeľa školy začať so štúdiom skôr, avšak minimálne po štyroch rokoch hry na klavíri.

Učebné osnovy predmetu ponúkajú zvládnutie základov organovej manuálovej a pedálovej techniky a technické a interpretačné zvládnutie ľahších a stredne náročných organových skladieb všetkých štýlových období. V prípade individuálneho záujmu možno učebný plán žiaka doplniť o základy liturgickej hry.

Štúdium pre dospelých (ŠPD)

Základná umelecká škola P. M. Bohúňa ponúka aj dospelým záujemcom študovať uvedené odbory. V tomto prípade trvá štúdium CChH 2 roky a štúdium hry na organe 4 roky.