GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy

Hudobný odbor

     Poskytuje žiakom komplexné hudobné vzdelanie zamerané na hlbšie osvojovanie hudobno-teoretických a historických poznatkov (hudobná náuka, dejiny hudby, hudobné formy a pod.) a na rozvoj špecifických nástrojových alebo speváckych schopností a zručností. So zreteľom na individualitu žiaka umožňuje štúdium v hudobnom odbore plnohodnotné hudobné vzdelanie v oblasti sólovej a komornej hry alebo spevu tak, aby sa už v detskom veku prostredníctvom hudobného nástroja formoval pozitívny vzťah k hudbe.

Hudobný odbor – ako jeden z najstarších odborov školy - sa do dnešnej podoby vykryštalizoval z pôvodných troch oddelení (klavírne, akordeónové a husľové). V súčasnosti ponúka žiakom štúdium v šiestich oddeleniach s možnosťou výberu hry na 19 nástrojoch a štúdia spevu :

Štúdium v hudobnom odbore prebieha v 5 etapách:

Prípravné štúdium, zamerané na elementárny rozvoj hudobných schopností, je realizované v I. polroku formou kolektívneho vyučovania, ktoré žiaci navštevujú 2-krát týždenne po 45 minút. V II. polroku absolvujú žiaci aj individuálnu výučbu zameranú na hru na zvolenom nástroji 25 min. týždenne a kolektívne vyučovanie 1-krát týždenne.

Základné umelecké vzdelanie trvá 8 rokov a je rozdelené do 2 častí:

  1. primárne umelecké vzdelanie nadobudne žiak absolvovaním posledného (4.) ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia s dokladom o získaní stupňa vzdelania formou vysvedčenia s doložkou,

  2. nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného (4.) ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia s dokladom o nadobudnutom získaní vzdelania formou absolventského vysvedčenia.

(Súčasťou výučby je hudobná náuka, ktorú je žiak primárneho umeleckého vzdelania povinný absolvovať 1-krát týždenne/45 minút a žiak nižšieho sekundárneho vzdelania 1-krát týždenne/70 minút.)

Vyššie sekundárne umelecké vzdelávanie nadobudne žiak po 4 rokoch štúdia s dokladom o jeho získaní formou absolventského vysvedčenia. Žiak navštevuje štúdium 1-krát týždenne/45 minút (bez absolvovania kolektívnej hudobnej náuky).

Štúdium pre dospelých je 4-ročné štúdium určené pre vekovo neobmedzený okruh záujemcov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie, zlepšiť kvalitu života a využiť vlastný potenciál na tvorivú sebarealizáciu aj mimo oblasť svojho profesijného zamerania.