Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy

Hudobný odbor

     Poskytuje žiakom komplexné hudobné vzdelanie zamerané na hlbšie osvojovanie hudobno-teoretických a historických poznatkov (hudobná náuka, dejiny hudby, hudobné formy a pod.) a na rozvoj špecifických nástrojových alebo speváckych schopností a zručností. So zreteľom na individualitu žiaka umožňuje štúdium v hudobnom odbore plnohodnotné hudobné vzdelanie v oblasti sólovej a komornej hry alebo spevu tak, aby sa už v detskom veku prostredníctvom hudobného nástroja formoval pozitívny vzťah k hudbe.

Hudobný odbor – ako jeden z najstarších odborov školy - sa do dnešnej podoby vykryštalizoval z pôvodných troch oddelení (klavírne, akordeónové a husľové). V súčasnosti ponúka žiakom štúdium v šiestich oddeleniach s možnosťou výberu hry na 19 nástrojoch a štúdia spevu :

Štúdium v hudobnom odbore prebieha v 5 etapách:

Prípravné štúdium, zamerané na elementárny rozvoj hudobných schopností, je realizované v I. polroku formou kolektívneho vyučovania, ktoré žiaci navštevujú 2-krát týždenne po 45 minút. V II. polroku absolvujú žiaci aj individuálnu výučbu zameranú na hru na zvolenom nástroji 25 min. týždenne a kolektívne vyučovanie 1-krát týždenne.

Základné umelecké vzdelanie trvá 8 rokov a je rozdelené do 2 častí:

  1. primárne umelecké vzdelanie nadobudne žiak absolvovaním posledného (4.) ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia s dokladom o získaní stupňa vzdelania formou vysvedčenia s doložkou,

  2. nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného (4.) ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia s dokladom o nadobudnutom získaní vzdelania formou absolventského vysvedčenia.

(Súčasťou výučby je hudobná náuka, ktorú je žiak primárneho umeleckého vzdelania povinný absolvovať 1-krát týždenne/45 minút a žiak nižšieho sekundárneho vzdelania 1-krát týždenne/70 minút.)

Vyššie sekundárne umelecké vzdelávanie nadobudne žiak po 4 rokoch štúdia s dokladom o jeho získaní formou absolventského vysvedčenia. Žiak navštevuje štúdium 1-krát týždenne/45 minút (bez absolvovania kolektívnej hudobnej náuky).

Štúdium pre dospelých je 4-ročné štúdium určené pre vekovo neobmedzený okruh záujemcov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie, zlepšiť kvalitu života a využiť vlastný potenciál na tvorivú sebarealizáciu aj mimo oblasť svojho profesijného zamerania.  

Najnovší obsah

Michal Janiga
Michal Janiga
Michal Janiga
Michal Janiga
Michal Janiga
admin
admin

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY