Nachádzate sa tu

Domov

POPLATKY

  • OZNAM: Vážení rodičia, výška školného (tzv. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ) sa zmenila VZN č.4/2016 mesta Dolný Kubín pre tých, ktorí:
  • 1.) neodovzdali čestné prehlásenia, prípadne
    2.) navštevujú viac skupinových odborov, alebo viac hlavných nástrojov, prípadne 
    3.) majú viac ako 25 rokov
  • Žiadame rodičov, ktorí vkladajú hotovosť priamo na účet školného alebo účet rodičovského príspevku, aby navýšili danú sumu o poplatok za vklad v hotovosti. (t. j. napr. 32 € + 2 €).                                                                                                                        
  • Naša škola používa iný účet na platbu tzv. školného a iný účet na platbu tzv. rodičovského príspevku. Prosíme Vás o pozornosť pri úhradách jednotlivých poplatkov. 

ŠKOLNÉ na šk.rok 2018/2019

č.ú. SK74 0200 0000 0026 5022 8153

Forma štúdia platba za mesiac platba za 5 mesiacov platba za celý šk. rok
Prípravná výchova 4 € 20 € 40 €
Skupinové štúdium 4 € 20 € 40 €
Individuálne štúdium 8 € 40 € 80 €

individuálne vyučovanie pre tých, ktorí 
neodovzdali čestné prehlásenie, alebo navštevujú 
ďalší predmet hudobného odboru, alebo presiahli vek 25 rokov

80 € 400 € 800 €

skupinové vyučovanie pre tých, ktorí 
neodovzdali čestné prehlásenie, alebo navštevujú 
ďalší odbor skupinového vyučovania, alebo presiahli vek 25 rokov

40 € 200 € 400 €
Rozšírené vyučovanie v hudobnom odbore
(po schválení výnimky riaditeľom školy)
16 € 80 € 160 €
Rozšírené vyučovanie vo výtvarnom odbore
(po schválení výnimky riaditeľom školy)
8 € 40 € 80 €

*školné (tzv. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ) sa vyberá výhradne bezhotovostne – prevodom na príjmový účet školy SK74 0200 0000 0026 5022 8153  + variabilný symbol žiaka. Zákonný zástupca dostane kartičku s pokynmi a údajmi o forme platenia a uhradí poplatky v prvom polroku za 4 mesiace najneskôr do 15. októbra 2018 a v druhom polroku za 6 mesiacov najneskôr do 15. februára 2019. Platba školného je pre každého žiaka povinná.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK na šk.rok 2018/2019

č.ú. SK38 0200 0000 0017 8602 1851

Forma štúdia Platba za šk.rok *
Prípravná výchova 10 €/predmet
Individuálne vyučovanie 15 €/predmet
Skupinové vyučovanie 15 €/odbor

*rodičovský príspevok sa vyberá výhradne bezhotovostne – prevodom na darovací účet školy SK38 0200 0000 0017 8602 1851 + variabilný symbol žiaka. Zákonný zástupca dostane kartičku s pokynmi a údajmi o forme platenia a uhradí do 15.novembra 2018. Po podpísaní dvoch exemplárov darovacích zmlúv, jedna bude vrátená podpísaná riaditeľom. Rodičovský príspevok je určený na pomôcky pre žiakov, ladenie klavírov, servis a kúpu hudobných nástrojov s príslušenstvom, náklady spojené so súťažami žiakov, koncerty, tvorivé dielne, kúpu materiálu pre výtvarné oddelenie ako aj technické vybavenie do jednotlivých tried pre žiakov. Uvedená suma je odporúčaná v minimálnej hodnote a v prípade, že sponzor chce podporiť školu, je možné uhradiť aj sumu vyššiu. Informácie o čerpaní týchto prostriedkov sú zverejnené na tejto stránke v kolónke "Darovací účet". 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY