GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

POPLATKY

  • Žiadame rodičov, ktorí vkladajú hotovosť priamo na účet školného alebo účet rodičovského príspevku, aby navýšili danú sumu o poplatok za vklad v hotovosti.
    (t. j. napr. 32 € + 2 €).                                                                                                                        
  • Naša škola používa iný účet na platbu tzv. školného a iný účet na platbu tzv. rodičovského príspevku. Prosíme Vás o pozornosť pri úhradách jednotlivých poplatkov. 

ŠKOLNÉ

č.ú. SK74 0200 0000 0026 5022 8153

Forma štúdia platba za mesiac platba za 4 mesiace platba za 6 mesiacov
Prípravná výchova 4 € 16 € 24 €
Skupinové štúdium 4 € 16 € 24 €
Individuálne štúdium 8 € 32 € 48 €

individuálne vyučovanie pre tých, ktorí 
neodovzdali čestné vyhlásenie, alebo navštevujú 
ďalší predmet hudobného odboru

80 € 320 € 480 €

skupinové vyučovanie pre tých, ktorí 
neodovzdali čestné vyhlásenie, alebo navštevujú 
ďalší odbor skupinového vyučovania

40 € 160 € 240 €
individuálne vyučovanie pre dospelých,
ktorí presiahli vek 25 rokov
100 € 400 € 600 €
skupinové vyučovanie pre dospelých, 
ktorí presiahli vek 25 rokov
50 € 200 € 300 €

*školné (tzv. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ) sa vyberá výhradne bezhotovostne – prevodom na príjmový účet školy SK74 0200 0000 0026 5022 8153  + variabilný symbol žiaka. Zákonný zástupca dostane kartičku s pokynmi a údajmi o forme platenia a uhradí poplatky v prvom polroku za 4 mesiace najneskôr do 15. októbra daného šk.roku a v druhom polroku za 6 mesiacov najneskôr do 15. februára daného šk.roku. Platba školného za každého žiaka je povinná.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

č.ú. SK38 0200 0000 0017 8602 1851

Forma štúdia Platba za šk.rok *
Prípravná výchova 10 €/predmet
Individuálne vyučovanie 15 €/predmet
Skupinové vyučovanie 15 €/odbor

*rodičovský príspevok sa vyberá výhradne bezhotovostne – prevodom na darovací účet školy SK38 0200 0000 0017 8602 1851 + variabilný symbol žiaka. Zákonný zástupca dostane kartičku s pokynmi a údajmi o forme platenia a uhradí do 15.novembra daného školského roku. Po podpísaní dvoch exemplárov darovacích zmlúv, jedna bude vrátená podpísaná riaditeľom. Rodičovský príspevok je určený na pomôcky pre žiakov, ladenie klavírov, servis a kúpu hudobných nástrojov s príslušenstvom, náklady spojené so súťažami žiakov, koncerty, tvorivé dielne, kúpu materiálu pre výtvarné oddelenie ako aj technické vybavenie do jednotlivých tried pre žiakov, prípadne iné aktivity školy. Uvedená suma je odporúčaná v minimálnej hodnote a v prípade, že sponzor chce podporiť školu, je možné uhradiť aj sumu vyššiu. Informácie o čerpaní týchto prostriedkov sú zverejnené na tejto stránke v kolónke "Darovací účet".