GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

POPLATKY

ŠKOLNÉ

č.ú. SK74 0200 0000 0026 5022 8153

Forma štúdia platba za mesiac platba za 4 mesiace platba za 6 mesiacov
Prípravná výchova (hudobný alebo výtvarný odbor) 10 € 40 € 60 €
Skupinové štúdium (výtvarný odbor) 10 € 40 € 60 €
Individuálne štúdium (hudobný odbor) 15 € 60 € 90 €

individuálne vyučovanie pre tých, ktorí 
neodovzdali čestné vyhlásenie, alebo navštevujú 
ďalší predmet hudobného odboru

100 € 400 € 600 €

skupinové vyučovanie pre tých, ktorí 
neodovzdali čestné vyhlásenie, alebo navštevujú 
ďalší odbor skupinového vyučovania

50 € 200 € 300 €
individuálne vyučovanie pre dospelých,
ktorí presiahli vek 25 rokov
100 € 400 € 600 €
skupinové vyučovanie pre dospelých, 
ktorí presiahli vek 25 rokov
50 € 200 € 300 €

*Školné (tzv. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ) sa vyberá výhradne bezhotovostne – prevodom na príjmový účet školy SK74 0200 0000 0026 5022 8153. Zákonný zástupca dostane správu cez  "Edupage" s údajmi o zaplatení vrátane variabilného symbolu, sumy, čísla účtu a pod. Školné je potrebné uhradiť v zmysle všeobecne-záväzného nariadenia mesta Dolný Kubín v prvom polroku za 4 mesiace do 15. októbra daného šk.roku a v druhom polroku za 6 mesiacov najneskôr do 15. februára daného šk.roku. Platba školného je povinná.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

č.ú. SK38 0200 0000 0017 8602 1851

Forma štúdia Platba za celý šk. rok
Prípravná výchova 30 €/rok
Individuálne vyučovanie 30 €/rok
Skupinové vyučovanie 30 €/rok

*Rodičovský príspevok sa vyberá výhradne bezhotovostne – prevodom na darovací účet školy SK38 0200 0000 0017 8602 1851 + variabilný symbol žiaka. Zákonný zástupca dostane kartičku s pokynmi a údajmi o forme platenia a uhradí rodičovský príspevok do 15. novembra daného školského roku. Po podpísaní dvoch exemplárov darovacích zmlúv (na jednom liste), jedna bude vrátená podpísaná riaditeľom školy. Rodičovský príspevok je určený na pomôcky pre žiakov, ladenie klavírov, servis a kúpu hudobných nástrojov s príslušenstvom, náklady spojené so súťažami žiakov, koncerty, tvorivé dielne, kúpu materiálu pre výtvarné oddelenie ako aj technické vybavenie do jednotlivých tried pre žiakov, prípadne iné aktivity školy. Uvedená suma je odporúčaná v minimálnej hodnote a v prípade, že chce niekto podporiť školu, je možné uhradiť aj sumu vyššiu. Informácie o čerpaní týchto prostriedkov sú zverejnené na tejto stránke v kolónke "Darovací účet". Ďakujeme za úhradu týchto poplatkov.