Aktuálne informácie

PRIHLÁŠKA - POSTUP PRE ZÁPIS ŽIAKOV


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA
Klavírna súťaž v Žiline

Aj v tomto školskom roku ZUŠ F. Špániho v Žiline bola usporiadateľom regionálnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri, ktorá sa konala 7.apríla 2016. Našu školu ZUŠ P.M. Bohúňa aj mesto Dolný Kubín reprezentovala dvojica Tamarka Dobáková, ktorá je iba v prípravnom ročníku a jej sestra Danielka, ktorá je žiačkou 3. ročníka. Sú z triedy pani učiteľky Márie Cuperovej. Súťažili v I. kategórii a podarilo sa im aj napriek nízkemu ročníku získať bronzové pásmo, v ktorom mali najvyššie bodové hodnotenie. Touto cestou im blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme ešte veľa ďalších úspechov. 

 


Regionálna súťaž v Martine

Dňa 17. marca sa Marek Janiga z triedy pána učiteľa Matisa zúčastnil na Regionálnej klavírnej prehliadke v ZUŠ v Martine. V štvrtej kategórii sólovej klavírnej hry získal pri silnej konkurencii zaslúžené čestné uznanie. Ďakujeme jemu, aj pánovi učiteľovi za reprezentáciu našej školy a prajeme hodne úspechov v ďalších súťažiach a koncertoch.

 

 

 


Vystúpenie v Čaplovičovej knižnici

Dňa 15.marca spestrili naši žiaci svojím hudobným vystúpením ďalšie podujatie venované životu a dielu L. N. Jégého. Vedecká prednáška sa tento krát konala v Čaplovičovej knižnici múzea P. O. Hviezdoslava. V úvode zahrala na saxofóne Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka a s klavírnym sprievodom pána učiteľa Matisa. V hre na husliach pokračoval Michal Matis z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej a s klavírnym sprievodom pani učiteľky Vargovej. Ďakujeme všetkým menovaným za spestrenie tohto hodnotného podujatia.

 


MDŽ na Mestskom úrade

Dňa 8. marca sa na Mestskom úrade konali oslavy Medzinárodného dňa žien. Naši žiaci boli opäť pri tom spolu so svojimi učiteľmi a korepetítormi a spríjemnili toto pekné podujatie. Andrejka Jackulíková od pána učiteľa Kačiaka zahrala na saxofóne s klavírnym sprievodom pána učiteľa Matisa. Potom pokračovala na husliach Lívia Capuliaková z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej a s klavírnym sprievodom pani učiteľky Vargovej. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že obohatili tieto pekné oslavy.

 

 


Husľová dielňa v Žiline

Výchova husľových talentov má na Slovensku dlhoročnú a veľmi úspešnú tradíciu. Jedným z najvýznamnejších podujatí rozvoja nadania mladých huslistov, žiakov slovenských základných umeleckých škôl, je už 22 rokov aj Husľová dielňa v Žiline, ktorej hlavným organizátorom je mestská Základná umelecká škola L. Arvaya v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Toto spravidla trojdňové podujatie možno bez okolkov nazvať „dieťaťom“ skúseného pedagóga, profesora pražskej HAMU Jindřicha Pazderu, zakladateľa, garanta a jediného lektora tohto workshopu. Rukami tohto medzinárodne renomovaného interpreta prešlo v minulosti v rámci HDŽ množstvo nádejných huslistov, medzi inými napr. D. Karvay, D. Turčina či A. Matis. Jedným z ocenení minuloročných laureátov bola aj možnosť vystúpiť so sprievodom ŠKO Žilina.

V dňoch 25.-27. februára 2016 sa tohto podujatia zúčastnili aj žiaci a pedagógovia nášho sláčikového oddelenia. Množstvo cenných rád a skúseností z výučby hry na husliach, ktoré si zástupcovia našej školy zo Žiliny priniesli, bolo doplnených krásnym koncertom v Dome umenia Fatra, kde v sprievode orchestra vystúpili ako sólisti dvaja žiaci našej školy – Martin Pavlík a Lukáš Janoštín, ktorých roky viedla p. uč. Mária Hrnčiarová. Možnosť hrať s orchestrom bola vlastne ocenením pre minuloročných víťazov Husľovej dielne. Za vynikajúcu reprezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka.


Vystúpenie v oravskej knižnici

Dňa 24. februára sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili vystúpenia v rámci spomienkového podujatia 150-tému výročiu slovenského prozaika Ladislava Nádašiho-Jégého v knižnici A. Habovštiaka. V úvode vystúpil Leonard Vajdulák na husliach s klavírnym doprovodom Marcela Kapalu. V polovici podujatia si ľudia vypočuli Chopinove Nocturno v podaní Mareka Janigu z klavírnej triedy Tomáša Matisa. Podujatie zavŕšila ľudová hudba pri ZUŠ P.M. Bohúňa, pod vedením Tomáša Brtka. V závere zahrali pásmo ľudových piesní s názvom Tichý vetrík. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na ďalšie koncerty.

 


Učitelia našej školy znova koncertovali

Vo štvrtok 19. novembra 2015 sa v rámci festivalu s názvom Kubínska hudobná jeseň 2015 dolnokubínskemu publiku predstavili aj učitelia našej školy. Na koncerte o 18:30 hod. v Kostole povýšenia Svätého kríža na Brezovci zaznel dramaturgicky a štýlovo pestrý program, ktorému dominovali sláčikové nástroje, ale zaznel aj klavír, organ, gitara či spev. Nie je veľa umeleckých škôl, kde sa pedagógovia odvážia verejne vystúpiť pred svojimi žiakmi, o to viac je ich prezentácia na takomto podujatí vzácnejšia. Program sólovou hrou na organe otvoril Marcel Kapala, ktorý patrí k stále koncertne činným členom pedagogického zboru na ZUŠ P. M. Bohúňa. Prvá časť Koncertu G dur A. Vivaldiho, ktorú pre organ upravil J. S. Bach, potvrdila umelcove interpretačné schopnosti. Pavlín Juraj Bajan, ktorého dve duchovné piesne zazneli v podaní Anny KulinovejTerézie Brodňanskej, patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského hudobného baroka. Skladby boli interpretované so sprievodom organa (Matej Bartoš) a dvoch huslí (Mária Hrnčiarová, František Dobija). Tomáš Brtkovo svojom vystúpení potvrdil, že aj viola má v rodine sláčikových nástrojov svoje pevné miesto a jej interpretačné schopnosti sú dlhodobo podceňované. Na klavíri ho dopĺňal Marcel Kapala. Príjemným spestrením bola aj Elégia c mol od Gabriela Faurého, ktorú na violončele predviedol riaditeľ školy Michal Janigaa na klavíri ho výborne sprevádzal Tomáš Matis. Zaujímavé spojenie huslí (Barbora Kapalová) a gitary (Viera Dulovcová) patrilo k najkrajším bodom koncertu. Skúsené interpretky si vybrali síce štýlovo odlišné, ale o to viac zaujímavé skladby, z ktorých priam sršala energia. Jediným sólo klavírnym číslom boli dve časti z klavírneho cyklu Dolly od Gabriela Faurého. Štvorručne ich interpretovali Alexandra Papulová FischerováBeáta Vargová. Svojím spevom prítomných iste príjemne prekvapil Michal Janiga, ktorý s organovým sprievodom v podaní Mateja Bartošainterpretoval slávnu duchovnú skladbu Césara Francka Panis angelicus. Vivaldiho Koncert a mol pre dvoje huslí so svojou dcérou Zuzanou  zahral Leonard Vajdulák, organizátor koncertu i celého festivalu. Duo s prehľadom dopĺňal organista Marcel Kapala. Záverečné vystúpenie bolo, dá sa povedať, zlatým klincom večera. Sláčikový orchester pri ZUŠ P. M. Bohúňapod vedením Márie Hrnčiarovejpredviedol tri časti z Podprockého skladby Suita rediviva. Všetci návštevníci koncertu mohli na vlastné uši počuť, že renomé, ktoré toto ansámbel už po celom Slovensku má, je oprávnené. Našim pedagógom k ich úžasným výkonom blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej umeleckej školy.


Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži

Na 18. ročníku výtvarnej súťaže "Vždy zelené, vždy modré" v poľskom meste Toruň bolo zúčastnených 54 krajín s 20915 prácami. Porota ocenila čestnými uznaniami aj žiakov našej školy: Kiaru Hubčíkovú a Tatianu Zgutovú z triedy pani učiteľky Anny Gajdošíkovej a  Sophie Konštiakovú a Lenku Juríkovú z triedy pani učiteľky Lucie Malíkovej. Srdečne im gratulujeme. 

 

 


Vernisáž výtvarníkov v klube Garáž

5. novembra sa konala vernisáž výstavy žiakov v mládežníckom klube Garáž. Naši mladí umelci obohatili prázdne steny klubu svojimi pestrými maľbami. Poďakovať sa môžme Jozefovi Svitekovi, Denise Salvovej, Zuzane Šutvajovej, Magdaléne Mišánikovej, Simone Žiakovej, Zuzane Mäsiarovej, Kataríne Kadučákovej, Tamare Jakubičkovej a Zuzane Brienikovej. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Gajdošíkovej, Malíkovej a Šprlákovej za vedenie žiakov pri tvorbe a inštaláciu výstavy, ktorú si môžu prísť prezrieť všetci priaznivci umenia.

 


Bohúňova Paleta 2015

Dňa 17. septembra 2015 sa konala vernisáž výstavy XVIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta. Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne boli vyhlásené výsledky ocenených žiakov. Diplomy nádejným umelcom prišla osobne odovzdať odborná porota. Na výstave sa stretli žiaci, rodičia, učitelia a organizátori súťaže. Stretnutie spríjemnilo hudobné vystúpenie na klavíri pána učiteľa Tomáša Matisa. Práce mladých výtvarníkov si mohli pozrieť hostia priamo na výstave a oceniť tak ich talent, fantáziu a originálne videnie sveta okolo nás. Ďakujeme pani učiteľkám výtvarného odboru (p.uč. Barťákovej, p. uč. Gajdošíkovej, p.uč. Šprlákovej, p.uč. Malíkovej) za prípravu žiakov, ale aj výstavy. Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa na budúci ročník. 

Viac info...

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY