GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Aktuálne informácie


Oznam pre rodičov a žiakov

Oznamujeme Vám, že od pondelka 12. apríla 2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre žiakov v individuálnej forme štúdia vo veku prvého stupňa ZŠ. (t.j. 1.-4. ročník ZŠ) Prezenčné vyučovanie sa však netýka žiakov dychového oddelenia a spevu. Oni budú spolu so skupinovým vyučovaním zatiaľ pokračovať dištančnou formou. Tento stav platí až do odvolania. Pri vstupe do budovy školy sa žiak preukáže kópiou negatívneho testu jedného z rodičov, nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením. (ako v ZŠ) Tlačivo čestného vyhlásenia si stiahnete -TU-  

V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na tel č. 0907 416 123. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a dôveru. 

vedenie školy


PLATBA ŠKOLNÉHO

Milí rodičia, aj napriek tomu, že tento školský rok opäť vyučujeme viac dištančne ako prezenčne a dá sa povedať, že kvalita vyučovania je tak nižšia - napriek tomu Vás chceme požiadať o úhradu školného (tzv. čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom) aj na druhý polrok. Ku vyberaniu školného nás zaväzuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín a naša škola nemôže svojvoľne znižovať, či inak upravovať výšku tohto príspevku. (výnimkou sú rodiny v hmotnej núdzi) Nakoľko je dôležité udržať pracovné miesta a prevádzku školy, sme na tieto Vaše príspevky odkázaní. (hoci tvoria len 6 % z dotácie od štátu) Venujte prosím preto pozornosť úhrade školného. Pokiaľ ste nedostali od vyučujúceho hlavného predmetu údaje k úhrade školného na druhý polrok, kontaktujte ho kvôli variabilnému symbolu, ktorý má každý žiak školy jedinečný. Poplatky za druhý polrok sa uhrádzajú za 6 mesiacov. (január-jún) V prvom polroku sa uhrádzali poplatky za 4 mesiace. (september-december). Ostatné potrebné údaje o platbách nájdete na TOMTO LINKU. V prípade, že sa nemôžete spojiť s triednym učiteľom svojho dieťaťa, alebo máte iné otázky, kontaktujte nás na t.č. 0907 416 123. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť! 

vedenie školy


2 % z dane občianskemu združeniu Ars Bonum

Milí rodičia a priatelia našej základnej umeleckej školy. V mene občianskeho združenia Ars Bonum, ktorého cieľom je podporovať rozvoj ZUŠ P. M. Bohúňa, Vás chcem týmto požiadať o darovanie 2% z dane nášmu združeniu.
V minulom školskom roku sme z Vašich príspevkov významne prispeli na kúpu nového grafického lisu do výtvarného odboru v hodnote 600,-€. Pre žiakov v hudobnom odbore sme nakúpili struny a stojan na gitaru do gitarového oddelenia, dynamický mikrofón do akordeónového oddelenia, ramenné opierky a popruhy na violončelové puzdro do sláčikového oddelenia a metronóm do klavírneho oddelenia.
Verím, že aj v tomto kalendárnom roku nám budete naklonení a prispejete na rozvoj vašich detí v našej škole. 
S vďakou a pozdravom
 
Mgr. Matej Bartoš, PhD.
predseda OZ Ars Bonum

--Tlačivo si stiahnete TU-- 


! Polročné vysvedčenia !

Vážení rodičia,oznamujeme Vám, že výpis z polročného hodnotenia budú odovzdávať osobne na hodine hlavného predmetu triedni učitelia až pri návrate k prezenčnej forme vyučovania. Ďakujeme za porozumenie.
                                                                                                                               vedenie ZUŠ

Kliknite pre výsledky medzinárodnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA


HUDOBNÁ NÁUKA

Vypracované úlohy (pokiaľ si ich zadanie vyžaduje) prosím zasielajte vyučujúcim podľa ročníkov na nižšie uvedené maily. Zároveň pokiaľ máte otázky, alebo nejasnosti v súvislosti so zadaním, taktiež kontaktujte svojho vyučujúceho mailom: 

Prípravný ročník (PHV) : elena.grisova@centrum.sk

1. ročník: michal.janiga@zuspmb.sk

2. ročník: t.brodnanska@gmail.com

3. ročník: hana.hop@gmail.com

4.,5.,6.,7. ročník: michal.juras77@gmail.com 


Prípravný ročník: 1.týždeň-str.1, 1. týždeň-str.2, 1.týždeň-str.3; Inštrukcie, klaviatúra, Opakovanie, Notičky, Tón, Pracovné listy, Opakovanie, Takt, Štvorštvrťový takt, Hudobná abeceda, Nota e, Notovníček s.36-41, Polročné opakovanie, Osminová nota, Husle 1, Gitara 1, Flauta 1, Nota g, Pomlčka, Noty a,h,c, Trojštvrťový takt, Polová nota s bodkou, Opakovanie, Dvojštvrťový takt, Opakovanie

1. ročník: Noty, Opakovanie 1, Pracovný zošit č.13-15, Pracovný zošit č.16-19, Inštrukcie č.13-19, Sláčikové nástroje (opravená verzia), Cvičenia č.20-25, Cvičenia č.26-29, Cvičenia č.30-33, Cvičenia č.34 a 36, Dychové plechové nástroje, Noty s krížikom (cv.č.37), Stupnica G Dur+Legato a staccato (cvičenia č. 38 a 39) , Polročné opakovanie, Polročný test, Dychové drevené nástroje (prezentácia), Dynamické hudobné výrazy (cv. 41 a 42), Béčko(cv.43), F Dur+Moderato+Allegro(cv.44,45,46), Počúvanie hudby č.1, Odrážka (cvičenia č. 47+48), Cvičenia č.49+50+52, Bicie nástroje

2. ročník: Krížik+béčko+odrážka, Intervaly, Dvojštvrťový takt, Sláčikové nástroje (opravená verzia), Bodka za notou, Poltón a celý tón, Predznamenania, Dychové plechové nástroje, kvintakord+predtkatie+noty, Dynamika, OPAKOVANIE, Durové stupnice s krížikmiCvičenia na precvičenie durových stupníc s krížikmi, Triola, Legáto+staccato+ligatúra, Triola, Tempo, Dychové drevené nástroje, Durové stupnice s béčkami, Intervaly, Basový kľúč

3. ročník: Jednoduché a zložené takty, Durové stupnice do 4 krížikov, Kvintakord a jeho obraty, Šestnástinová nota, Hudobné názvoslovie, Strunové nástroje, Intervaly, Trojštvrťový takt, Dychové plechové nástroje, Molové stupnice do 4 krížikov, Drevené dychové nástroje, Polročné opakovanie, Intervaly v C dur a G dur, Štvorštvrťový takt, Hudobné názvoslovie, Strunové nástroje, Durové stupnice do 4 béčok, Opakovanie-apríl, Transpozícia, Synkopa, Bicie nástroje, Molové stupnice do 4 béčiek

4. ročník: Tempo+inštrumentálna hudba, Vznik hudby, Rozdelenie hudobných nástrojov, Téma 23-25, Enharmonické tóny, Durové stupnice s béčkami a kvintakordy, Téma 37 a 38, Označenie spôsobu hry, Interpret-virtuóz (41,42), Melodické ozdoby, Komorná hudba+orchester+partitúra, Polročné opakovanie, Molové stupnice, Molový kvintakord, Označenie prednesu, Vokálna hudba, Spevácky zbor+Zbormajster+Pieseň, Spoznávanie hudobných skladateľov-BeethovenMotív+téma, Osemsmerovka+Kvíz, Štvrťročné opakovanie, Intervaly

5. ročník: Antická hudba, Gregoriánsky spev, Rytiersky spev, Štvrťročné opakovanie-úlohy, Akordy-úlohy, Ars Antiqua+Ars Nova, Paralelné, rovnomenné a enharmonické stupnice, Durový kvintakord (dur,mol, zv,zm), Dominantný septímový akord D7, Konsonancia+Disonancia, Skratky a značky v notách, Rozdelenie hudobných nástrojov, Renesancia, Raný barok, Opera+Oratórium, Vrcholný barok-J.S.Bach, Vrcholný barok-G.F.Händel, Vrcholný barok-Antonio Vivaldi,  Barok na Slovensku a v Čechách, DoplňovačkaŠtvrťročné opakovanie-test, Úvod do Klasicizmu

6. ročník: Raný barok, J.S.Bach, Händel, VivaldiŠtvrťročné opakovanie-úlohy, Molový kvintakord, Raný klasicizmus, Zväčšený a zmenšený kvintakord, KadenciaDominantný septímový akord D7, Transpozícia, Klasicizmus-Mozart, Klasicizmus -Jozef Haydn, Klasicizmus-L.v.Beethoven, Klasicizmus na Slovensku, Symfónia, Romantizmus, Raný romantizmus-Franz Schubert+Robert Schumann, Raný romantizmus-Chopin+Mendelssohn Bartholdy+WeberNeskorý romantizmus-Berlioz+Liszt+Wagner, Rytmické cvičeniaŠtvrťročné opakovanie, Český romantizmus

7. ročník: Septimový akord, 6.B otázka, 7.B otázka, Intervaly-úloha, Akordy a ich značenie, 8.B otázka-melodické ozdoby, 9.B absolventská otázka, 10.B-hudobné pojmy, 11.B otázka, 12.B-Enharmonická zámena tónov, 13.B otázka-opera,oratórium,symfónia,omša, 1.A otázka, 2.A absolventská otázka, 3.A absolventská otázka, 4.A absolventská otázka, 5.A absolventská otázka, 6.A absolventská otázka, 7.A absolventská otázka8.A absolventská otázka, 9.A absolventská otázka, 10.A absolventská otázka, 11.A absolventská otázkaSledujte náš
Youtube kanál

 

 Sledujte naše
aktivity
na facebooku