GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Hudobná náuka

Hudobná náuka

 

Pedagógovia: Mgr. Michal Juráš, Mgr. Matej Bartoš PhD., Mgr. art. Hana Kopecká, Elena Grísová DiS.art., Mgr. Michal Janiga, Peter Grísa;

 

Hudobná náuka tvorí spolu s hlavným predmetom (Hra na nástroji) neoddeliteľnú súčasť hudobného vzdelávania. Pretože získané vedomosti z Hudobnej náuky by mal žiak uplatňovať pri hre na nástroji.

Prípravné štúdium umožňuje žiakovi už v rannom veku spoznávať svet hudby cez emócie a zážitok. Rozvíja rytmické a intonačné schopnosti dieťaťa, a tak  mu pomáha pripraviť sa na hru na nástroji, príp. odporúča aj výber nástroja.

Poslaním predmetu je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať a vychovávať jeho osobnosť a tiež nadobúdať hudobné vedomosti a zručnosti. Predmet poskytuje žiakom základy odborného vzdelania,  vychováva poslucháča hudby, ale aj aktívneho hudobníka, ktorému by mala byť hudba životnou potrebou.

Učí žiakov nadobúdať:
- základnú hudobnú terminológiu, notový systém a hudobné značky
- hudobnú predstavivosť a fantáziu
- spevácke návyky žiakov, potrebné pre správny kultivovaný spevácky prejav
- schopnosť rozlišovať jednotlivé vyjadrovacie prostriedky ako: metrum, tempo, rytmus,   melodiku, harmóniu, dynamiku, farbu tónu
- základné a stručné vedomosti z dejín hudby
- orientáciu v hudobných formách, žánroch a slohoch
- hľadať súvislosti s inými druhmi umenia

foto Miroslav Žmijovský