GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Bohúňova paleta » 2018

Propozície k XXI. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta

Bohúňova Paleta 2018

 

ŠTATÚT  SÚŤAŽE

 

VYHLASOVATEĹ 

ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.

 

CIEĽ  SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania a poznávania skutočnosti a udalostí, činností a zážitkov a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

Zúčastňujú sa jej autori vo veku 4 – 20 rokov v kategóriách: do 7 rokov, do 11 rokov, do 15 rokov a do 20 rokov, t.j. žiaci materských, základných, stredných škôl a stredných odborných učilíšť akéhokoľvek typu a zamerania. Prijímajú sa práce ľubovoľného formátu vyhotovené v technikách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), fotografia a počítačová grafika. Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: autor, vek, adresa školy, štát. Každý autor zašle len jednu súťažnú prácu. Práce v elektronickej forme nebudú akceptované a nesmú byť paspartované.

 

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE

Autorské práce účastníkov XXI. ročníka medzinárodnej  výtvarnej  súťaže „Bohúňova  paleta“ sa prijímajú do  30. apríla 2018 na adresu : ZUŠ P. M. Bohúňa, Matúškova 1632/5, 02601 Dolný Kubín

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi medzinárodná odborná porota (jej zloženie bude zverejnené vo výsledkovom katalógu). Porota rozhodne o udelení diplomov v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a čestných uznaniach v každej kategórii. Práca (detail práce), ocenená hlavnou cenou, sa stáva logom súťažného ročníka a bude vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu. Porota udelí čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení do  30. júna  2018. Každá zúčastnená škola obdrží Pamätný list a výsledkovú listinu. Autorom ocenených prác bude zaslaný diplom a katalóg súťaže v elektronickej forme.

 

TÉMY SÚŤAŽE

Súťažná téma: Farby života ( východiskom k stvárneniu témy môžu byť individuálne vzťahy k svetu, svojmu okoliu,  intenzívne vnímanie diania vôkol seba, objavovanie rôznych horizontov nášho života ( - človek – súčasť prírody, spoločnosti, rôznych kultúr, pocity, vnemy, zážitky...)                 

 - ( portrét, postava, figurálna kompozícia )

 - súčasťou súťaže ostáva aj parafráza výtvarného diela.

Radi uvítame okrem tradičných techník : kresby ,maľby, grafiky, kombinovanej techniky aj fotografiu,  počítačovú grafiku a priestorové práce.

VÝSTAVY

Ocenené práce budú vystavené v Mestskom dome kultúry v Dolnom Kubíne, v Mestskom dome kultúry v Bialsko-Bialej. Ostatné práce budú vystavené podľa priestorových možností hore uvedených organizátorov výstav.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ocenené a ďalšie práce zverejniť v tlači a vo výstavnej činnosti. Práce nebude vyhlasovateľ autorom vracať, zostávajú v jeho archíve a autori svojou účasťou dávajú súhlas na ich bezplatné užívanie k propagačným účelom súťaže.

Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 

Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnej vebovej stránke školy www. zuspmb.sk.

 

KONTAKT

ZUŠ P. M. Bohúňa

Matúšková  1632/5, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko

Číslo telefónu +421 / 43 / 586 20 52