GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Bohúňova paleta » 2016

Propozície k XIX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta

História
     V júni 1996 – rok pred 175. výročím narodenia Petra Michala Bohúňa a 40. výročím vzniku Ľudovej školy umenia v Dolnom Kubíne, udelilo Ministerstvo školstva SR základnej umeleckej škole za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu učiteľov, za činnosť na poli kultúrnom v rámci regiónu, ale i za prezentáciu v zahraničí, titul. Škola sa stala nositeľkou mena veličianskeho rodáka, významného slovenského maliara a grafika 19. st., ktorého dielo patrí medzi najvýznamnejšie realistické, pokrokové a demokratické tradície slovenského výtvarného umenia, ktorý svojimi obrazmi s historickou tematikou, položil základy slovenskej historickej maľby.
     Dnes škola reprezentuje meno Petra Michala Bohúňa medzinárodnou výtvarnou súťažou Bohúňová paleta, vyhlásenou pri príležitosti 175. výročia narodenia umelca. Súťaž sa postupom času úspešne prepracovala do XIX. ročníka a jej ústrednou tématikou ostava portrét, figúra, figurálna kompozícia a voľná interpretácia výtvarného diela, ktorá ostáva nosným motívom aj v XIX. ročníku súťaže, avšak každý rok je doplnená novými tematickými okruhmi, ktoré dávajú súťaži širší rozmer v obsahovej a výtvarnej tvorbe.
     My veríme, že aj tento ročník bude sprevádzaný vysokým záujmom a tvorivým prístupom autorov k novej téme, ktorá vám bude inšpiráciou.

Štatút súťaže

Vyhlasovateľ
     ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.

Cieľ súťaže
     Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania skutočnosti a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu.

Podmienky súťaže
     Zúčastňujú sa jej autori vo veku 4 – 20 rokov v kategóriách: do 7 rokov, do 11 rokov, do 15 rokov a do 20 rokov, t.j. žiaci materských, základných, stredných škôl a stredných odborných učilíšť akéhokoľvek typu a zamerania. Prijímajú sa práce ľubovoľného formátu vyhotovené v technikách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), fotografia a počítačová grafika. Súťažné práce musia byť označené čitateľne - paličkovým písmom - nasledovnými údajmi: autor, vek, adresa školy, štát. Každý autor zašle len jednu súťažnú prácu. Práce v elektronickej forme nebudú akceptované a nesmú byť paspartované.

Témy súťaže

     Súťažná téma: Zbližovanie, priateľstvo, vzťahy, stretnutia ( medzi ľuďmi, národmi, krajinami )

- rôznorodosť priateľstva ( spolužiaci, rodina, susedia, spoločenstvá,    inštitúcie...)
- ako si pestovať a udržiavať priateľstvo ( spoločné záujmy, koníčky, činnosti...)
- (portrét, postava, figurálna kompozícia)
- súčasťou súťaže ostáva aj parafráza výtvarného diela.

Radi uvítame okrem tradičných techník: kresby, maľby, grafiky, kombinovanej techniky aj fotografiu a počítačovú grafiku.

Súťažné obdobie
     Autorské práce účastníkov XIX. ročníka výtvarnej súťaže „Bohúňova paleta“ sa prijímajú do 16. 5. 2016.

Vyhodnotenie súťaže
     Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi medzinárodná odborná porota (jej zloženie bude zverejnené vo výsledkovom katalógu). Porota rozhodne o udelení diplomov v zlatom, striebornom a bronzovom pásme v každej kategórii. Práca (detail práce), ocenená hlavnou cenou, sa stáva logom súťažného ročníka a bude vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu. Porota udelí čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení do 30. júna 2016. Každá zúčastnená škola obdrží Pamätný list a výsledkovú listinu. Autorom ocenených prác bude zaslaný diplom a katalóg súťaže v elektronickej forme.

Výstavy
     Ocenené práce budú vystavené v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, v Mestskom dome kultúry v Bialsko-Bialej. Ostatné práce budú vystavené podľa priestorových možností hore uvedených organizátorov výstav.

Výsledky súťaže
     Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnej vebovej stránke školy www.zuspmb.sk .

Súhlas so spracovaním údajov
     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ocenené a ďalšie práce zverejniť v tlači a vo výstavnej činnosti. Práce nebude vyhlasovateľ autorom vracať, zostávajú v jeho archíve a autori svojou účasťou dávajú súhlas na ich bezplatné užívanie k propagačným účelom súťaže.
     Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.

Kontakt
ZUŠ P. M. Bohúňa
adresa: Matúšková 1632/5, 02601 Dolný Kubín, Slovensko
telefón: +421(0)43 5862052