GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » O škole

Život školy od 1996 do roku 2005

Nové strany histórie školy sa začínajú písať v školskom roku 1996/1997 s príchodom nového vedenia. Riaditeľom ZUŠ P. M. Bohúňa sa stáva Mgr. Leonard Vajdulák, ktorý nastupuje na tento post s vysokými ambíciami - zvyšovať prestíž školy doma i v zahraničí, posúvať na vyššiu úroveň umelecko-kultúrne dianie mesta, dopriať dolnokubínskemu obecenstvu kontakt s kvalitnou hudobnou produkciou domácich i zahraničných špičkových umelcov a prostredníctvom organizovania súťaží, kurzov a iných koncertných akti vít umožňovať mladým interpretom a budúcim umelcom ich ďalší umelecký rast. Vďaka svojej húževnatosti , vytrvalosti , organizačným schopnosti am a vďaka podpore a pomoci celého pedagogického tí mu a ostatných zamestnancov školy, napĺňa tieto ambície už 13 rokov.

Prehľad pedagogickej a umeleckej činnosti v školských rokoch 1996/1997 – 2004/2005 predstavuje radostnú bilanciu výsledkov obetavej práce desiatok učiteľov a nemalej snahy všetkých žiakov. Z hľadiska dosiahnutých výsledkov vyučujúcich dlhodobo pôsobiacich v ZUŠ P. M. Bohúňa vyniká pedagogická práca Mileny Cenigovej, Eleny Mázorovej, Márie Kleňovej, Anny Bialikovej, Márie Cuperovej, Leopolda Šidu, Marty Mikšíkovej, Márie Hrnčiarovej, Hany Bencúrovej, Viery Vrtichovej, Janky Jelenskej, Anny Gajdošíkovej, Milana Šupu a ď.

V školskom roku 1996/97 navštevuje školu 632 žiakov v troch odboroch. Z radu 44 absolventov sú na školy umeleckého zamerania prijatí žiaci – Petronela Hladišová, Michal Janiga, Vladimír Moravčík, Róbert Tišťan (konzervatórium), Eva Macangová, Vladimír Kubišta, Barbora Drozdová (VŠ Pedagogická) a Tomáš Levák (SPŠ – rezbárstvo).

Za mimoriadne študijné a umelecké výsledky získava titul ,,Mimoriadny absolvent školy“ huslista Daniel Turčina (prijatý súčasne na Konzervatórium v Brati slave), reprezentujúc školu ako sólista doma i v zahraničí. Riaditeľskú pochvalu za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy získavajú žiaci Lucia Kopilcová, Lucia Hýravá, Martina Ťuchová, Lenka, Reviláková, Ivan Drengubiak, Róbert Tišťan, Petronela Hladišová, Daniel Turčina, Michal Janiga, Jana Bencúrová, Juraj Hrubec, Anna Smoleňová, Marti n Šulek a Tomáš Matis.

Množstvo umeleckých aktivít - Dni D. Kubína v Budapešti , Hviezdoslavov Kubín, celoslovenský festival orchestrov Diverti mento musicale, medzinárodné súťažné stretnuti e Čírenie talentov - čaká na Sláčikový orchester, ktorý sa za relatí vne krátku dobu svojej existencie vypracúva na pomerne vysokú úroveň. Rovnako je umeleckou činnosťou zaneprázdnený Akordeónový orchester účinkujúci na Dňoch D. Kubína v Budapešti , na koncertoch v D. Kubíne v spolupráci s Akordeónovým orchestrom Konzervatória z Košíc alebo na otváraní výstavy Bohúňova paleta v galérii P. M. Bohúňa v L. Mikuláši. Na vlastnom celovečernom koncerte sa predstavuje aj spevácko-tanečná skupina Rebeky pri ZUŠ P. M. Bohúňa, ktorá pracuje pod vedením H. Bencúrovej.

Výtvarný odbor vyrába pre účastníkov 7. ročníka celoslovenskej prehliadky ľudových hudieb Staré nôty mladých strún 500 kusov pamätných plakiet, zároveň svoju tvorbu prezentuje na výtvarných súťažiach Lidice, Kvet Lipy, Bohúňova paleta a v čase Vianoc inštaluje výstavu pod názvom Vianočné trhy.

V školskom roku 1997/1998 reprezentujú školu na husľových súťažiach G. Baczewic v poľskej Limanowej, Čírenie talentov pre 21. storočie a na Celoslovenskom festivale J. Cikkera ZUŠ v Banskej Bystrici žiačky Simona Vajduláková, Katarína Mikšíková, Veronika Olexová, Lucia Kopilcová, Eva Janigová a Zuzana Slimáková. Akordeónové oddelenie zastupuje na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Przemysli Anna Smoleňová a zo spevákov sa na speváckej súťaži Slovanská pieseň umiestňujú žiaci Róbert Janík a Andrej Žilka. Žiaci výtvarného odboru získavajú 8 ocenení na Medzinárodnej výtvarnej súťaži v Lidiciach.

S prichádzajúcim školským rokom 1998/99 slávi škola 40. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv je Klavírny koncert v podaní Vladimíra Martinku, študenta z Music Academie Basel Švajčiarsko, Deň otvorených dverí, Koncert najúspešnejších absolventov školy a Slávnostný galakoncert, kde sa spolu s odchovancami, učiteľmi a žiakmi školy predstavujú aj poprední umelci slovenskej hudobnej scény. Ďalšie výsledky práce prezentujú pedagógovia a žiaci na rôznych koncertoch, podujati ach, súťažiach a vystúpeniach v rámci regiónu, Slovenska i v zahraničí - Celoslovenská súťaž Slovanská pieseň, Benefičný koncert VÚB pre Domov sociálnej starostlivosti a Detský domov v Istebnom, Výstava výtvarných prác žiakov pri príležitosti 40. výročia školy, Celoslovenská súťažná prehliadka komorných zoskupení a orchestrov Diverti mento musicale, Benefi čný koncert na podporu Domu srdca v divadle SNP Marti n, 150. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava, Tvorivá akordeónová dielňa, Klavírna dielňa, Tvorivá pedagogická dielňa, Čírenie talentov, Festival I. Ballu, Slovensko – poľská výtvarná súťaž Bohúňova paleta a jej výstavy (D. Kubín, L. Mikuláš, Bratislava, Bielsko - Biala, Varšava), Francúzska pieseň – finále a Medzinárodná akordeónová súťaž v Dunajskej Strede.

V školskom roku 1999/2000 majú pedagógovia a žiaci možnosť zapojiť sa do premiéry svetoznámej poviedky Antoina de Saint Exupéryho Malý princ, v réžii Richarda Bobeka, s hlavnými protagonistami Radkom Chomistekom a Natáliou Bencúrovou. Pri príležitosti II. reprízy tohto predstavenia sa súčasne koná krst rovnomenného CD, na ktorom sa spoločne podieľa umelecký súbor v zložení Romana Šumská (klavír), Ľudmila Záňová a Petronela Hladišová (husle), Jozef Hladiš (kontrabas), Vlado Pavlo (bicie), vokálne združenie Una Corda, pod umeleckým vedením Leonarda Vajduláka.

V tomto školskom roku sa zásluhou bývalej riaditeľky Márie Kleňovej, ktorá posiela videonahrávku Akordeónového orchestra Amandolo na EXPO 2000 Hannover, zúčastňuje spomínané umelecké teleso zahraničného zájazdu v Nemecku, kde v rámci koncertov spolupracuje s orchestrom Gymnázia R. Schumanna z Zwickau. Ďalšia významná spolupráca čaká na mladých umelcov zo ZUŠ P. M. Bohúňa, keď sa spoločne s dolnokubínskou rodáčkou Gabrielou Marettovou – Uchálovou, bývalou absolventkou školy, v súčasnosti speváčkou pôsobiacou vo Volksoper Vien, predstavujú na slávnostnom novoročnom koncerte.

Z radu úspešných žiakov v školskom roku 2000/2001 vynikajú A. Mati s, E. Janigová, K. Mikšíková, M. Matisová, M. Kľúčik, V. Olexová, A. Kovalčíková, S. Vajduláková, Z. Hábeková, J. Forgáčová, E. Bielová, K. Balková, M. Kováčiková, K. Halušková, A. Janíková, P. Dulačka, I. Slúková, M. Nemčeková, K. Dutková, I. Jonáková, M. Kováčik z tried M. Mikšíkovej, M. Hrnčiarovej, V. Vrti chovej, M. Cuperovej, J. Garabáša, M. Cenigovej a A. Bialikovej. Na medzinárodných výtvarných súťažiach Lidice, Považská Bystrica, Toruň (Poľsko), Stará Ľubovňa a i. získavajú ocenenia Ivana Vaterková, Peter Hýravý, Jakub Sahtqija – 3 ceny, Simona Baranovičová, Zuzana Kňazúrová, Andrea Kuhejdová, Veronika Križanová, Mirka Komáromyová – 2 ceny, Boris Paluga, Matej Otruba, Martin Staš, Lucia Piláti ková, Dávid Strežo, Pavol Brodňanský, Mária Šubjaková, Andrea Gombalová, Monika Kočalková, Katarína Kormaňáková, Rebeka Lasoková, Anežka Doležalová, Marek Hutko, Zuzana Turčinová, Kristí na Brašeňová, Juraj Hlavna, Matúš Jančo, Veronika Manťová, Magdaléna Marett ová, Jakub Vojvoda, Vlado Zrník, Marti n Mura, Zuzana Slobodová, Zuzana Kormaňáková, Marianna Horečná a Viera Sopúchová.

Školský rok 2002/2003 je úspešný pre 13-ročného huslistu Andreja Mati sa, ktorý účinkuje v bratislavskej filharmónii, rovnako pre husľové kvarteto v zložení K. Mikšíková, V. Olexová, S. Vajduláková a A. Kovalčíková (vyuč. M. Mikšíková), keď získava ocenenie na súťaži Diverti mendo Musicale a podobne aj pre Akordeónový orchester Amandolo na Európskom festivale akordeónových orchestrov v Prahe a na Európskom akordeónovom festi vale v Pule (Chorvátsko), kde je zároveň strieborným pásmom ocenené aj Akordeónové kvarteto Piacere a sólistka Eva Balková.

Škola v rámci mesta a regiónu organizuje 27 večerných koncertov, okrem toho žiaci a pedagógovia účinkujú na ďalších 148 akciách, vystúpeniach a podujatiach mesta v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami. Svoje diela vystavuje vo výstavnej sieni MsKS akademický maliar a učiteľ ZUŠ P. M. Bohúňa Milan Šupa, prezentujúc tvorbu pod názvom Akvarelová maľba. V nasledujúcom školskom roku 2003/2004 prijímajú pozvanie koncertovať renomovaní umelci a pedagógovia - violončelista Ján Slávik, v umeleckej spolupráci s Naďou Dostálovou a Michalom Janigom, akordeonista Boris Lenko, ktorý účinkuje pri príležitosti 10. výročia akordeónového orchestra Amandolo, svetoznámy komorný súbor Kopelman quartet, flauti sta Vladislav Brunner a Marica Dobijášová, súbor ALEA v zložení Boris Lenko, Daniel Buranovský, Stanislav Palúch a Ján Krigovský.

Škola organizuje desiatky ďalších koncertov a zapája sa do kultúrneho života mesta i regiónu. Na jej reprezentácii sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú všetky odbory a oddelenia.

ZDROJ: Michaela Šubová: 50 rokov existencie ZUŠ P. M. Bohúňa v D. K.