GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » O škole

História školy - začiatky

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne bola založená 1. septembra v roku 1958 pôvodne ako Základná hudobná škola, keď sa na svoje prvé umelecké kroky vydala po neistých cestách. Všetky prvotné ťažkosti , s ktorými sa táto novovzniknutá edukačná a kultúrna inštitúcia musela vyrovnávať a v ktorých neskôr ešte dlhodobo vyrastala, postupom času úspešne prekonala. 

Prvotné záznamy v kronike školy uvádzajú, že založenie Základnej hudobnej školy v Dolnom Kubíne nebolo plánované, preto sa krátko po jej vzniku k nedostatočným finančným prostriedkom a slabého zaistenia kvalifikovaných učiteľských síl pre prvotné umelecké vzdelávanie pridali okrem iných problémov aj nevyhovujúce priestory pre výučbu, tvoriace veľkú bariéru pre rozbiehajúcu sa umelecko-výchovnú činnosť v tomto meste.

Prvé učebne umiestnené v bývalej Vorzovej vile na Radlinského ulici boli len provizórne, bez náležitého zariadenia a hudobných nástrojov, čo sťažovalo podmienky pre kvalitné hudobné vzdelávanie. Takisto potrebných externých učiteľov sa podarilo získať až v priebehu školského roka, nakoľko v tomto období bola Orava málo atraktívnym a rozvinutým regiónom a nepriťahovala učiteľov z priemyselne vyspelejších oblastí Slovenska. Napriek tomu v školskom roku 1958/59 ukončilo príslušný ročník 68 žiakov zo 76 prihlásených. V prvom období svojej existencie ponúkala škola výučbu v troch odboroch. Hru na klavíri a hru na husliach vyučovali interní učitelia Mária Geburová, rod. Čillová (klavír) a Štefan Juráš (husle), vykonávajúci súčasne aj funkciu riaditeľa školy. Hru na akordeóne učili externí pedagógovia Tadeáš Salva a Jaroslav Ondrejka, ktorý škole pomáhal vyučovať aj za výrazne sťažených podmienok. 

Popri všetkých spomínaných starostiach sa počet žiakov z roka na rok zvyšoval a dobrú počiatočnú úroveň školy konštatovala aj Komisia odboru školstva a kultúry Rady krajského národného výboru v Žiline, ktorá vykonala prieskum vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch. Vďaka postupu a umiestnení sa v krajskom kole Súťaže ľudovej umeleckej tvorivosti v Žiline sa medzi prvých úspešných žiakov zaradila Antónia Šimková z akordeónovej triedy Jaroslava Ondrejku. 

Školský rok 1959/60 priniesol so sebou veľa nových zmien. Riaditeľ Štefan Juráš, ujímajúci sa funkcie vedenia od 1. októbra 1958 (po krátkom pôsobení prvej riaditeľky Magdalény Dupalovej) školu opúšťa a na jeho miesto prichádza Jaroslav Lauko, nový učiteľ hry na akordeóne, vďaka ktorému sa počet žiakov v druhom školskom roku zvyšuje na 97. Husľovú triedu Štefana Juráša preberá Alexander Balogh, ale ešte v tom istom mesiaci ho nahrádza ďalší učiteľ, Jaromír Čtvrtlík. 

Škola aj napriek častej výmene učiteľských síl naďalej pokračuje v dosahovaní dobrých výsledkov, najlepší žiaci účinkujú na plenárnych schôdzach Združenia rodičov a priateľov školy a pripravujú sa na Súťaž tvorivosti mládeže. S príchodom prvých dosiahnutých úspechov začína sa aj obdobie krízového stavu - budovu, v ktorej je škola umiestnená, prideľujú Okresnej prokuratúre v Dolnom Kubíne a Základná hudobná škola ostáva bez vlastných učební. 

Podpora prichádza zo strany vtedajšieho riaditeľstva Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Dolnom Kubíne. Vedenie škole prenajíma 2 učebne a tak výučba pokračuje, avšak za nepomerne zložitejších podmienok. Deficit potrebných priestorov, chýbajúci počet vyučujúcich, nedostatok bytov pre pedagógov, ochotných prísť na Oravu – to všetko sú prekážky blokujúce prirodzený chod školy. 

V tejto zložitej situácii podáva pomocnú ruku Združenie rodičov a priateľov školy s predsedom Petrom Škrabákom, ktorému záleží na perspektívnom vývoji školy, preto sa sám snaží vypomáhať externým vyučovaním. Vďaka Združeniu rodičov a priateľov školy sa v oblasti umenia uskutočňuje aj prvá mimoškolská činnosť – beseda o vážnej hudbe za účelom účasti na koncerte ,,Večer Beethovenových sonát“, s účinkujúcimi sólistami Slovenskej filharmónie Tiborom Gašpárkom a Michalom Karinom.

ZDROJ: Michaela Šubová: 50 rokov existencie ZUŠ P. M. Bohúňa v D. K.