GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » O škole

História školy - 80. roky

S prichádzajúcim rokom 1980/81 rozširuje škola svoju koncertnú činnosť. V podaní žiakov odznieva 7 žiackych koncertov, 2 výchovné a 2 absolventské koncerty a niekoľko kultúrnych programov a podujatí pri rôznych príležitosti ach mesta. Okrem toho sa v rámci spolupráce s ĽŠU v Žiari nad Hronom uskutočňujú dva výmenné koncerty obidvoch škôl.

Odmenou za úsilie a prácu žiakov ĽŠU je zrealizovanie dvoch koncertoch odznievajúcich 24 25 v podaní bývalých absolventov školy – študentov Konzervatória v Žiline, ktorí sa na pôde ĽŠU reprezentujú ako budúci učitelia a umelci a spestrujú voľné chvíle svojim mladším kolegom. Na tom istom pódiu vystupujú a koncertujú pre dolnokubínskych žiakov aj poslucháči Vysokej školy múzických umení v Bratislave ako niekdajší absolventi ĽŠU Dolný Kubín. Kvalitné výsledky školy sa odrážajú nielen v bohatej koncertnej činnosti , ale aj v smerovaní žiakov na ďalšie umelecké štúdiá. Okrem už spomínaných absolventi ek (Mgr. Anna Bialiková, Mária Hrnčiarová, Klára Leváková), vracajú sa do školy učiť ďalšie bývalé žiačky Jana Kamarášová (rod. Lehotská) a Viera Zaťková. Ďalšie z nich, Tatiana Medzihradská s Máriou Strapcovou, študujú na Vysokej škole múzických umení v Brati slave a na Konzervatórium v Žiline odchádzajú študovať violistka Jana Hromádková (vyučujúci K. Hromádka), huslista Oldřich Fiala (vyučujúca M. Hrnčiarová) a klaviristka Romana Lenková (vyučujúca E. Mázorová).

Veľký rozvoj zaznamenáva takisto výtvarný odbor. Najlepšie umelecké práce žiakov sú vystavované v stálej expozícii Maľby a keramiky v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, ďalšie reprodukcie, kresby, maľby i keramiky sa objavujú v rôznych publikáciách – v knihe Maľované slnko – P. Ďurdinová, či v novinách Smena na nedeľu, kde sú uverejnené práce P. Smičeka a J. Kysela a ďalšie výtvory sú vystavované pri rôznych školských akciách alebo pri rozličných príležitosti ach.

Veľký počet absolventov z výtvarného odboru študuje, resp. Ukončuje stredné umelecké školy alebo pedagogické fakulty so zameraním na výtvarnú výchovu a aj v tomto školskom roku majú o podobné umelecké štúdiá záujem žiaci: Jozef Červeň, Jozef Mužila a Alojz Kvasničák z triedy akademického maliara M. Jendraššáka.

V súťažných disciplínach hudobného odboru je úspešné sláčikové duo J. Priester – A. Šimurdová, ktorá v súťaži uspela aj ako sólistka, huslisti O. Fiala, F. Droppa, gitarové duo Berec – J. Krivdová, gitaristky I. Burianová, Ľ. Bajnoková a klaviristi R. Lenková a Z. Cimráková. Výtvarnému odboru sú v rôznych súťažiach udelené 3 hlavné ceny, 1. a 2. miesto a vyše 40 čestných uznaní.

Pozitívnou odozvou tohto školského roka je vysoká úroveň vedomostí žiakov, ktorá oproti predchádzajúcemu obdobiu značne narastá. Z tohto dôvodu vedenie školy oceňuje a hodnotí prácu a výchovno-vzdelávacie výsledky pedagógov: Márie Hrnčiarovej, Marty Matušíkovej, Karola Hromádku, Kláry Letákovej, Jany Kamarátove, Mileny Fenigovej, Eleny Názorovej, Lujzy Matikivej, Anny Bialikovej, Milana Jendraššáka, Márie Sojčákovej a Margity Durkhotovej. Škola zvyšuje odbornú úroveň vyučujúcich preškolením na vyučovanie prípravnej hudobnej výchovy z nástrojového vyučovania, nakoľko prechádza na nové učebné osnovy, predpisujúce prácu s deťmi predškolského veku.

Veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti , mnoho školských i mimoškolských akcií, vynikajúca reprezentácia školy v rozličných súťažiach – taký je školský rok 1981/82. Žiaci podávajú hodnotné umelecké výkony v rozmanitých kultúrnych programoch v rámci mesta a okresu, zúčastňujú sa na rôznych súťažiach. K najvýznamnejším úspešne zrealizovaným verejným vystúpeniam patria Slávnosti mieru na Oravskej priehrade, oslavy Dňa učiteľov, výchovné koncerty pre materské školy, slávnostné akadémie pri politických výročiach, vernisáže výstav a absolventské koncerty žiakov I. A II. Stupňa. Počet verejných podujatí v tomto roku stúpa a dosahuje číslo 44.

Ukážkové prezentácie druhého umeleckého odboru sú ocenené na niekoľkých súťažiach v mestách Trenčín, Banská Bystrica, Frýdek-Místek a Dolný Kubín. V okresných kolách súťaží udeľujú poroty 33 cien a 13 čestných uznaní, v krajskom kole banskobystrickej súťaže získava 1. miesto M. Maceková, ktorá postupuje do celoskovenského kola, kde sa v III. Kategórii umiestňuje na 1. mieste a 2. miesto krajského banskobystrického kola obsadzuje M. Potocký.

V krajskom kole súťaže Deti a tradičná ľudová tvorba získavajú žiaci kolektívnu odmenu – diplom za keramiku, zároveň sú ohodnotení 33 diplomami za šírenie výtvarných ľudových tradícií. V tomto školskom roku vykonáva školská inšpekcia kontrolu vedomostí žiakov, ktorú súčasne s celkovou úrovňou školy hodnotí kladne. Vedenie školy opäť vyzdvihuje prácu pedagógov, ktorých žiaci dosahujú ocenenia v rámci okresných i krajských súťaží.

V okresnom kole súťaže Melódie priateľstva získava 1. miesto J. Naništa, ocenený neskôr v krajskom kole tej istej súťaže 3. miestom. Po úspešne vykonaných prijímacích skúškach pokračuje v ďalších umeleckých štúdiách žiačka Jana Krivdová (z triedy učiteľky J. Lehotskej) prijatá na Konzervatórium v Žiline, na štúdium Stredných umelecko-priemyslových škôl v Bratislave a v Kremnici prijímajú M. Potockého a R. Drongovú.

S nasledujúcim školským rokom 1982/83 prichádzajú problémy, vyplývajúce z dokončovania rekonštrukčných prác, s mimoriadnym vplyvom a narúšaním práce všetkých vyučujúcich a žiakov. Z tohto dôvodu sa výtvarný odbor premiestňuje do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a časť hudobného odboru do Základnej školy J. Matušku. V prevádzke zostávajú len priestory na 1. poschodí, kde sa realizuje ostatná výučba.

Uvedené dôvody majú značný dopad aj na koncertnú činnosť školy, ktorá sa neuskutočňuje v plnej miere, nakoľko koncertná sála je schopná prevádzky až na konci školského roka. Preto sa niektoré verejné akcie, koncerty a výstavy, ako aj oslava 25. výročia založenia Ľudovej školy umenia presúvajú na neskoršie obdobie. Trpezlivosť všetkých učiteľov a žiakov je opäť nemilo skúšaná, no i v tejto náročnej situácii 26 27 si vyučujúci spĺňajú svoje pracovné plány v plnom rozsahu a aj naďalej dosahujú dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti , v oblasti prípravy žiakov na súťaže, ale aj v iných mimoškolských aktivitách.

Dôkazom toho je umiestnenie školy podľa výsledkov krajského kola súťaže hudobných odborov ĽŠU na 3. mieste v rámci kraja (Žilina, Prievidza, D. Kubín), kde sa medzi piati mi najúspešnejšími učiteľmi objavuje aj meno Marty Mikšíkovej a kde sa držiteľom pochvalného uznania Ministerstva školstva stáva učiteľ Karol Hromádka. Škola v tomto roku uskutočňuje niekoľko kultúrnych programov v rámci mesta, 5 absolventských koncertov, 3 výchovné koncerty a iné žiacke vystúpenia, ktoré kvôli pozastavenej prevádzke koncertnej sály realizuje až v posledných dvoch mesiacoch školského roka.

Vedenie školy pre svojich žiakov zabezpečuje aj 2 zájazdy na operné predstavenia do Banskej Bystrice a oceňuje dobré výsledky vyučujúcich: H. Bencúrovej, M. Cenigovej, M. Hrnčiarovej, K. Levákovej, K. Hromádku, M. Mikšíkovej, E. Mázorovej, ale aj výsledky akad. Maliara M. Jendraššáka a M. Sojčákovej, učiteľov výtvarného odboru. Úspechy vo svojej tvorivej činnosti dosahujú výtvarníci, z ktorých M. Hudák (z triedy akad. Maliara M. Jendraššáka), získava jednu z hlavných cien v celoslovenskej výtvarnej súťaži v Trenčíne a 3. cenu v I. Kategórii vo výtvarnej súťaži v Banskej Bystrici. Okrem neho je úspešná aj Monika Maceková, získavajúca 1. cenu v IV. Kategórii, takisto v Banskej Bystrici.

Výtvarný odbor realizuje v tomto školskom roku množstvo akcií – výstavy prác, návštevy umeleckých inštitúcií, príprava žiačok K. Maslovej, Ľ. Brtošovej a J. Haukovej na ďalšie umelecké štúdiá.

V hudobnom odbore dosahuje veľmi dobré výsledky klavírne a husľové oddelenie, majúce vysokú úroveň i v rámci kraja. Na špičkovú pozíciu sa nielen v rámci kraja, ale aj v rámci Slovenska vypracúva gitarové oddelenie, tradične dobré výsledky však dosahujú aj ostatné oddelenia – akordeónové, dychové i najmladšie spevácke.

Na Konzervatórium v Žiline sú prijatí huslista M. Droppa, z triedy M. Mikšíkovej, gitaristka R. Burianová, z triedy K. Levákovej a speváčka G. Uchálová, z triedy H. Bencúrovej – umeleckej vedúcej speváckeho zboru, aktívneho v koncertnej činnosti , reprezentujúc školu na verejných podujati ach mesta a ďalších vystúpeniach.

V školskom roku 1983/84 je pre milovníkov hudobného umenia pripravených až 53 pestrých podujatí , v podobe verejných, absolventských a výchovných koncertov alebo iných programov uskutočnených pre spoločensko-kultúrny život mesta, vrátane niekoľkých výstav prác žiakov výtvarného odboru. V rade týchto podujatí má však osobitné postavenie koncert poslucháčov Konzervatória v Žiline – bývalých absolventov dolnokubínskej Ľudovej školy umenia. Žiaci gitarového a husľového oddelenia reprezentujú nielen školu, ale aj celý Stredoslovenský kraj.

Úspechy na súťažiach dosahujú gitaristi L. Slamka, R. Germuška, huslistka E. Mičkovej, gitarové duá P. Bebej – R. Germuška, ktorí účinkujú aj na celoštátnej prehliadke víťazov Súťaže hudobných odborov v Nitre, ďalej gitarové duo Dardárová – Schellingová a husľové duo F. Dobija a E. Mičková. S výsledkami práce žiakov sú spokojní aj vyučujúci výtvarného odboru, ktorého žiakom porota v tohoročných súťažiach udeľuje 30 cien a 1 kolektívnu cenu za keramiku. Na stredné umelecké školy v Kremnici a v Ružomberku sú prijatí ? Hanková, ? Šimičáková, Ladislav Pagáčik a ? Voleková (z triedy akad. Maliara M. Jendraššáka). Na Konzervatórium v Žiline prijímajú klaviristku J. Vráblovú (vyučujúca E. Mázorová), huslistku G. Šimurdovú (vyučujúca M. Mikšíková) a akordeonistu J. Zápotočného (vyučujúca M. Miklošová). Osobitne je v tomto roku hodnotená práca učiteľov V. Prídavku, M. Mikšíkovej, K. Hromádku, H. Bencúrovej, K. Levákovej, M. Hrnčiarovej a M. Miklošovej, ktorí sa podieľajú na príprave mnohých kultúrnych programov a úspešne reprezentujú školu aj na súťažiach.

Významné miesto v ďalšom rozvoji výchovno-vzdelávacej činnosti zaujíma školský rok 1984/85. Škola naďalej pokračuje v aktívnej činnosti , dôkazom čoho je uskutočnenie 73 podujatí . Z vlastných školských akcií vyniká 8 žiackych besiedok, 2 verejné žiacke koncerty, 5 absolventských koncertov, 3 výchovné koncerty pre materské školy, ako aj koncert bývalých absolventov ĽŠU, toho času poslucháčov Konzervatória v Žiline. Kvalitné, neskôr ocenené, súťažné výkony podávajú klaviristky J. Strakovej, Z. Cimráková, D. Vráblová i huslistka E. Mičkovej.

Rovnakú aktivitu vyvíjajú aj žiaci výtvarného odboru. Na súťažiach získavajú 18 rozličných cien (z toho jedna je udelená v národnom kole Trenčianskej literárno-výtvarnej súťaže) a 10 čestných uznaní. Ďalšie kreatívne detské a žiacke práce oživujú priestory Oravského skanzenu v Zuberci alebo sú prezentované na výstavách v rámci mesta. Za všetkými výtvarnými úspechmi sa skrýva dlhodobá príprava žiakov pod vedením vyučujúcich M. Sojčákovej, A. Gajdošovej a M. Jendraššáka.

Veľmi dobré výsledky v príprave žiakov na okresné, krajské a celoslovenské kolá súťaží dosahujú pedagógovia M. Cenigová, E. Mázorová, L. Mátiková, V. Zaťková a A. Demková z klavírneho oddelenia, ale aj vyučujúce M. Hrnčiarová a M. Mikšíková, podieľajúce sa na kvalitnej príprave žiakov v husľovej komornej hre. Vedenie vyzdvihuje rovnako prácu gitarového oddelenia, ktorého žiaci v najväčšej miere reprezentujú školu účinkovaním na mimoškolských podujatiach a kladne hodnotí výsledky i osobné účinkovanie pri rôznych akciách vyučujúcej z tohto oddelenia – K. Levákovej.

Vysokú kvalitu dosahuje aj najmladšie spevácke oddelenie vďaka výsledkom práce vyučujúcej H. Bencúrovej, ktorej žiak L. Slamka získava 1. miesto na Oravských minisynkopách a na Konzervatórium v Žiline je do 2. ročníka prijatá M. Huráková. Školský rok 1985/86 nezaznamenáva v histórii školy väčšie zmeny alebo mimoriadne úspechy.

Počet uskutočnených podujatí , či školských a mimoškolských akcií stúpa na 75, jednou z nich je koncert absolventky VŠMU M. Strapcovej, bývalej žiačky Ľudovej školy umenia v Dolnom Kubíne. V súťažných kolách sa presadzujú najmä žiaci v komorných zostavách – husľové triá: S. Slamka – J. Martvoň – A. Kachárová (vyučujúca M. Mikšíková), T. Popovičová – Ľ. Zápotočná – J. Medzihradská (vyučujúca M. Hrnčiarová) a gitarové triá: P. Grísa – J. Holíková – E. Miháľová (vyučujúca A. Leváková), I. Schellingová – A. Kocoureková – L. Slamka (vyučujúca K. Leváková).

Žiakom výtvarného odboru je v tohtoročných súťažiach udelených 13 diplomov a niekoľko cien, no medzi najväčšie úspechy patrí získanie 1. ceny v národnom kole Trenčianskej výtvarnej súťaže udelenej R. Bražinovi (vyučujúci M. Jendraššák), ďalej cena poroty Medzinárodnej súťaže v Japonsku, ktorú získava Ľ. Cengelová (vyučujúci M. Jendraššák), ako aj cena získaná v Medzinárodnej súťaži v Budapešti , udelená P. Lessayovi (vyučujúci M. Jendraššák). Zvláštny a osobitý význam nadobúda v histórii školy rok 1986/87, kedy Ľudová škola umenia ponúka tvorivú činnosť v novom, literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa tak otvára možnosť zdokonaľovať sa vo viacerých aktivitách – pohybe, tanci, speve, či prednese, pod vedením Jozefa Murína. Hudobný odbor realizuje v tomto roku 5 výchovných koncertov, 9 interných žiackych koncertov, 4 verejné žiacke koncerty, 3 absolventské koncerty, 1 koncert pre učiteľov z okresu Martin, 3 príležitostné vystúpenia, ale aj iné akcie v rámci mesta. Výtvarný odbor sa prezentuje účasťou žiakov na niekoľkých výtvarných súťažiach, kde mladí dolnokubínski tvorcovia získavajú 14 cien.

Veľmi dobrú úroveň dosahuje v tomto školskom roku husľové oddelenie, predovšetkým triedy M. Mikšíkovej a M. Hrnčiarovej, kde je vyznamenaná viac ako polovica žiakov, no dobrú úroveň si udržiava aj klavírne oddelenie – triedy Mileny Cenigovej, Viery Zaťkovej, Eleny Mázorovej, Alžbety Dekovej, Anny Bialikovej a Márie Geburovej.

Takisto sa darí aj gitarovému oddeleniu, kde je, podobne ako v husľovom oddelení, vyznamenaná viac ako polovica žiakov a kde dobré výsledky práce dosahujú vyučujúci K. Leváková, A. Leváková a K. Hromádka.

Za týmito oddeleniami v úrovni čiastočne zaostáva oddelenie dychových nástrojov, ktoré nutne potrebuje získať nové učiteľské sily.

Tradícia vysokej úrovne husľového, klavírneho a gitarového oddelenia sa naďalej udržiava a pokračuje aj v školskom roku 1987/88, no celkovo je kladne hodnotená aktivita všetkých žiakov i vyučujúcich, zapájajúcich sa do školských či mimoškolských akcií.

Do kroniky školy sa vpisuje zrealizovanie 63 podujatí , z toho hudobný odbor usporadúva takmer 30 kultúrnych podujatí pri rôznych príležitosti ach, 9 žiackych koncertov, 2 verejné žiacke koncerty, 4 verejné absolventské koncerty, 4 výchovné koncerty, ako aj verejný a slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia ĽŠU, na ktorom účinkujú bývalí absolventi školy, toho času poslucháči Konzervatória v Žiline.

Súťažiaci žiaci v tomto roku získavajú v okresných kolách 12 prvých miest, 12 druhých miest a 7 tretí ch miest, v krajských kolách 3 prvé, 1 druhé a 1 tretie miesto a v národnom kole súťaže ,,Melódie priateľstva“ 1 prvé miesto.

Z absolventov je na ďalšie umelecké štúdiá prijatá gitaristka J. Holíková z triedy A. Levákovej.

Z rúk žiakov výtvarného odboru vychádza mnoho pekných suvenírov a keramiky, počas roka je usporiadaných niekoľko výstav a vyučujúci nezanedbávajú ani prípravu žiakov na rôzne súťaže, kde v jednej z nich získava hlavnú cenu v národnom kole J. Husárik. Odbor však neobchádzajú čiastočne problémy. Práca je sťažená veľkým počtom žiakov v skupinách, učiteľom a žiakom chýba potrebný pracovný materiál a ďalšie pomôcky. Čiastočným problémom čelí aj literárno-dramatický odbor, riešiac otázku vlastných priestorov.

Z tohto dôvodu prebieha vyučovanie dočasne v provizórnych miestnosti ach Materskej školy na Medzihradskej ulici.

V tomto roku škola umožňuje absolventom navštíviť operné predstavenie v Banskej Bystrici, okrem toho sa žiaci pravidelne zúčastňujú aj na koncertoch Kubínskej hudobnej jesene. Mladí výtvarníci obdivujú výstavu v Galérii Márie Medveckej a takisto aj originálne ilustrácie detských kníh na medzinárodnej prehliadke pod názvom Bienále ilustrácií Bratislava.

Pod vedením učiteľa Karola Hromádku sa v školskom roku 1988/89 spolu so súborom Oravan verejnosti predstavuje Ľudový súbor žiakov, realizujúci rad vystúpení a verejný koncert. Popri ňom vo svojej činnosti nezaostáva ani Husľový súbor, s umeleckými vedúcimi M. Mikšíkovovou a M. Hrnčiarovou, či spevácky zbor Slniečko s dirigentkou H. Bencúrovou.

Naďalej sa udržiava kvalita jednotlivých oddelení. Žiaci z tried A. Levákovej, K. Levákovej a K. Hromádku dosahujú dobré výsledky najmä v komornej hre a prebíjajú sa na špičku krajskej súťaže, tradičnú vysokú úroveň dosahujú žiaci z tried M. Mikšíkovej a M. Hrnčiarovej a takisto je ocenená príprava žiakov na súťaže z akordeónovej triedy M. Miklošovej.

Z klavírneho oddelenia reprezentujú školu na súťažiach žiaci všetkých vyučujúcich. Umiestnenia v tomto roku získavajú: gitaristka A. Kocoureková, huslistka T. Popovičová a klaviristka L. Jančová.

O vynikajúcu reprezentáciu školy sa zasluhuje aj výtvarný odbor. Vyučujúci A. Gajdošíková a P. Zvonár rozvíjajú schopnosti žiakov v presadzovaní netradičných techník a veľmi dobre deti pri práci motivujú.

V šiestich rôznych súťažiach je žiakom tohto oddelenia udelených 14 cien a 8 čestných uznaní.

Okrem toho výtvarný odbor uskutočňuje aj verejnú a stálu výstavu žiackych prác, pripravuje rôzne suveníry a rovnako dbá aj o estetické zútulnenie priestorov školy.

Najmladší, literárno-dramatický odbor sa prezentuje malými vystúpeniami v rámci jednotlivých školských podujatí a besiedok, no otázka jeho priestorového zabezpečenia zostáva aj naďalej nedoriešená. Vďaka účasti žiakov na rozličných súťažiach, vrátane výstav výtvarného odboru, sa škola v tomto roku pýši zrealizovaním 64 podujatí , z toho hudobný odbor sa podieľa na uskutočnení 10-tich žiackych koncertov, 6-tich verejných žiackych koncertov, 4-och verejných absolventských koncertov, 2-och výchovných koncertov, 2 koncertov poslucháčov Konzervatória v Žiline a 27 kultúrnych podujatiach.

ZDROJ: Michaela Šubová: 50 rokov existencie ZUŠ P. M. Bohúňa v D. K.