GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » O škole

História školy - 70. roky

Školský rok 1970/71 neprináša so sebou síce mimoriadne udalosti, ale v tradícii koncertnej činnosti sa neprestáva. Uskutočňujú sa dve interné besiedky, absolventský koncert v Dolnom Kubíne i v Námestove a verejný koncert spojený s otvorením výstavy prác žiakov z výtvarného odboru v Dolnom Kubíne a v Nižnej.

Nasledujúci rok 1971/72 je oveľa dynamickejší. Nastáva rozvoj úrovne školy, nakoľko dochádza k stabilizácii učiteľských síl a zároveň škola slávi aj svoj prvý veľký úspech. Vladimír Sokol, žiak z husľovej triedy učiteľa Karola Hromádku, sa stáva absolútnym víťazom krajského kola Súťaže ľudových škôl umenia v Martine a v národnom kole tejto súťaže získava 2. miesto. Za vzornú reprezentáciu vďačí škola rovnako žiačke Tatiane Medzihradskej z klavírnej triedy Márie Geburovej, ktorá po úspešnom umiestnení v okresnom kole súťaže postupuje ďalej do krajského kola.  

Ďalšou pýchou školy v tomto roku je bohatá koncertná činnosť, mnoho školských aj mimoškolských aktivít - besiedka, verejný žiacky koncert, absolventský koncert, žiacke koncerty v Námestove a v Nižnej, záverečný žiacky koncert, Celovečerný koncert k slávnostnej akadémii, Kultúrny program v Istebnom a nové kultúrne podujatie, Hudobno-recitačné pásmo v réžii Jozefa Revallu, kde okrem žiakov účinkujú aj učitelia V. Prídavok a K. Hromádka.

Podobne aj výtvarný odbor je hrdý na výsledok činnosti svojich žiakov. Čoraz častejšie sa usporadúvajú výstavy žiackych prác, medzi ktorými tento rok nechýbajú ani pestré farebné výtvory vychádzajúce z rúk absolventov.

Medzi nové aktivity školy patrí usporiadanie zájazdu absolventov na operné predstavenie do Bratislavy, kde majú žiaci možnosť spoznávať nielen krásu opery, ale aj iné profesionálne umelecké telesá na rôznych koncertoch a zároveň sledovať priebeh národného kola súťaže v hre na klavír a sláčikové nástroje. V tomto roku svitne škole na lepšie časy aj z hľadiska jej priestorového umiestnenia. Veľkou nádejou na riešenie kapacitných problémov sa stáva rozhodnutie dislokačnej komisie Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne o pridelenie budovy Okresného súdu pre potreby Ľudovej školy umenia. Práce na projektovej dokumentácii sa začínajú už v prichádzajúcom školskom roku 1972/73, no samotná realizácia tohto projektu potrebuje veľmi veľa času.

Netrvá však dlho, aby sa škola mohla pýšiť ďalšou reprezentáciou. Tentokrát sa v Súťaži ľudových škôl umenia umiestňuje žiačka Klára Leváková (gitara), obsadzujúc 1. miesto a v krajskom kole súťaže ,,Melódie priateľstva“ 2. miesto.

Vo verejnej umeleckej prezentácii školy pribúdajú koncertné aktivity. V tomto roku sa mladí interpreti predstavujú na 4 žiackych a 2 absolventských koncertoch a v ich podaní odznievajú aj výchovné koncerty v Dlhej nad Oravou a v Chlebniciach. Takisto sú koncertne činní na rôznych podujatiach mesta Dolný Kubín.

O bohatú mimoškolskú činnosť sa starajú aj učitelia školy - najmä vyučujúci z oddelenia sláčikových nástrojov, ktorí zakladajú Oravské kvarteto. Teleso, pozostávajúce z členov: Marta Mikšíková (husle), Mária Hrnčiarová (husle), Karol Hromádka (viola) a Jozef Koma (violončelo), sa vypracúva na jedno z najlepších amatérskych telies v rámci kraja a takisto sa stará o veľmi úspešnú reprezentáciu školy.

Podobne ako v predchádzajúcom školskom roku, aj tento rok sa pre žiakov otvára možnosť navštíviť Bratislavu. Operné predstavenie, návšteva Slovenského národného divadla a bohaté programy na koncertoch Slovenskej filharmónie sú studňou nových umeleckých zážitkov pre dolnokubínskych absolventov.

Akýmsi nepísaným pravidlom, ktoré súčasne spôsobuje radosť škole i vyučujúcim, sa stáva fakt, že umenie sa pre odchovancov ĽŠU nestáva len záľubou, ale ich láka aj ako voľba budúcej profesie, čoho dôkazom je prijatie troch žiačok na ďalšie umelecké štúdiá. Z nich Klára Leváková sa rozhoduje pre Konzervatórium v Žiline a Mária Planietová s Marianou Iskrovou odchádzajú študovať na Strednú umeleckú priemyslovú školu.

Veľkým záverečným vyvrcholením školského roka 1972/73 je uskutočnenie televíznej relácie Stretnutie v podvečer, ktorého sa na požiadanie Československej televízie zúčastňujú žiaci Stanislav Butek (husle), Vladimír Sokol (husle), Klára Leváková (gitara) a Jana Lehotská (gitara), všetci z triedy učiteľa Karola Hromádku a žiačka Tatiana Medzihradská (klavír) z triedy učiteľky Márie Geburovej.

Od 1. októbra 1973 dochádza na škole k organizačnej zmene. Detašovaná trieda ĽŠU v Námestove sa stáva samostatnou Ľudovou školou umenia a pod vedením ĽŠU Dolný Kubín ostávajú už len zvyšné detašované triedy v Nižnej nad Oravou a prípravný ročník výtvarného odboru v Istebnom.

Otvorenie výstavy v Oravskej galérii, otvorenie Klubu mladých v Dolnom Kubíne a zahájenie Výstavy litovských výtvarných prác – to všetko sú príležitosti , pri ktorých nesmie chýbať ani hudobný program v podaní členov Oravského kvarteta, podieľajúcich sa týmto spôsobom na reprezentácii školy. Patrične ocenená je aj vynaložená snaha žiakov, ktorí sú za svoj výkon odmenení potleskom na 2 žiackych koncertoch, na výchovnom koncerte v Základnej škole v Kňažeji na verejnom absolventskom koncerte v Múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

V školskom roku 1974/75 získava 2. miesto v národnom kole Súťaže ľudových škôl umenia huslista Peter Kučka, z triedy Karola Hromádku. Okrem neho sa v krajskom kole tej istej súťaže umiestňuje aj Mária Strapcová z klavírnej triedy A. Bialikovej, ktorá získava 2. miesto. Na ďalšie umelecké štúdiá na Konzervatóriu v Žiline sú prijatí - gitaristka Jana Lehotská, z triedy učiteľa Karola Hromádku, Táňa Medzihradská z klavírnej triedy Márie Geburovej a Viera Zaťková, klaviristka z triedy Mileny Cenigovej. Na štúdiá na Strednej umeleckej priemyslovej škole v Bratislave odchádza žiačka Antónia Suľová a na Strednú umeleckú priemyslovú školu v Kremnici Beata Majdišová, Jarmila Krížová a Jozef Skácal.

Zároveň škola v tomto roku ponúka bohaté kultúrne programy a akadémie, kde sa predstavujú mladí dolnokubínski interpreti a nechýbajú ani práce žiakov výtvarného odboru na výstavách vo Vyšnom Kubíne, v Klube mladých, či v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. V školskom roku 1975/76 sa škola snaží získať vlastné priestory. Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce ich však nie je možné používať. Vyučovanie sa realizuje v nepriaznivých podmienkach, súčasne je sťažené aj samotné riadenie školy kvôli vyučovaniu na troch miestach – v budove na Hviezdoslavovom námestí , v priestoroch Oravskej galérie a v miestnosti ach Základnej školy Kohútov sad.

Napriek týmto problémom je školský rok plodný na koncerty a verejné akcie školy, spomedzi ktorých vynikajú 3 žiacke koncerty, výchovný koncert pre žiakov Základnej školy v Kňažej, absolventský koncert v Múzeu P. O. Hviezdoslava, ako aj výstavy žiackych prác výtvarného odboru v Istebnom, v Nižnej a v Dolnom Kubíne. Bohatú koncertnú činnosť má takisto Oravské sláčikové kvarteto, ktoré pravidelne účinkuje na verejných akadémiách a súčasne spolupracuje s Mestským domom odborov. Výsledkom tejto spolupráce sa stáva usporiadanie programu ,,Večer hudby a poézie“, na ktorom spoluúčinkujú aj bývalí absolventi ĽŠU, toho času poslucháči na Konzervatóriu v Žiline.

Spomedzi veľkého množstva úspešných hráčov a účastníkov rozličných súťaží v školskom roku 1975/76 vynikajú: Boris Lenko, Juraj Bušík, Mária Strapcová, Michal Suroviak, Ľubica Bajnoková, Vladimíra Boráková a Dagmar Čajková.

V nasledujúcom roku 1976/77 funguje Ľudová škola umenia už bez detašovaných tried ĽŠU v Nižnej, nakoľko bol v predchádzajúcom školskom období predložený návrh na osamostatnenie sa ĽŠU v Nižnej z doterajších tried ĽŠU v Dolnom Kubíne.

Hoci tento rok neprináša so sebou zvláštne udalosti , založenie detského speváckeho zboru s umeleckou vedúcou M. Mikšíkovou znamená novú skúsenosťou pre žiakov školy. Už v prvom období svojej existencie dosahuje zbor pekný úspech, keď účinkuje v televíznom programe ,,Lastovička“ a v okresnej súťaži detských speváckych zborov obsadzuje 3. miesto. V podaní ostatných žiakov odznievajú v tomto roku 3 žiacke koncerty a jeden absolventský koncert, kultúrne programy pre Okresnú knižnicu, ku oslavám Dňa učiteľov i pre Zväz invalidov. Významný je takisto koncert sláčikového kvarteta v rámci Oravského hudobného leta, ale aj výmenný koncert učiteľov konajúci sa v Žiari nad Hronom, kde ĽŠU Dolný Kubín nadväzuje spoluprácu s tamojšou Ľudovou školou umenia.

Medzi úspešných súťažiacich sa v krajskom kole súťaže ,,Melódie priateľstva“ zaraďuje L. Vajdulák, z husľovej triedy Marty Mikšíkovej, ocenený 1. miestom a takisto aj gitarové trio v zložení A. Leváková – Ľ. Smolková – Ľ. Bajnoková, pracujúce pod vedením učiteľa Karola Hromádku, ktoré v krajskom kole Súťaže Ľudových škôl umenia získava 1. miesto.

Pôvodné tri odbory (hra na klavír, husle, akordeón), ponúkané v prvých počiatkoch existencie školy, sa počas predchádzajúcich rokov rozrastajú o ďalšie dva - o hru na gitaru a hru na trúbku. Počet žiakov hudobného i výtvarného odboru ĽŠU v Dolnom Kubíne (bez detašovaných pracovísk v Námestove a v Nižnej) v závere školského roka 1976/77 celkovo činí 284 žiakov na 11 interných učiteľov a 1 externistu.

Veľké zmeny a prekvapenia prináša so sebou školský rok 1977/78. Svoju činnosť mimoriadne rozširuje výtvarný odbor, kde akademickému maliarovi Milanovi Jendraššákovi prichádzajú na pomoc dve nové kvalifikované učiteľské sily – Mária Sojčáková a Margita Durkothová. Úroveň vyučovania stúpa a rozširuje sa aj možnosť využitia nových výtvarných techník. Ku doteraz zaužívaným technikám, kresbe a maľbe, pribúdajú nové spôsoby výtvarného stvárnenia - monotyp, tlač, koláže, práca so suchým a voskovým pastelom, kolorovaná kresba, odkrývacia technika a rozširuje sa aj grafika.

Žiacke práce získavajú rôzne umiestnenia na celoslovenských súťažiach. Na výstave usporiadanej Okresnou knižnicou v Dolnom Kubíne si ocenenia preberajú Dušan Šľachta, Vladimír Kôpka, Erika Dudášová a Alena Tarajová.

Rovnako hudobný odbor prezentuje výsledky svojej práce v umeleckej činnosti súťažného charakteru. Do veľkého počtu umiestnených žiakov okresného alebo krajského kola Súťaže hudobných odborov Ľudových škôl umenia a súťaže Melódie priateľstva sa zaraďujú: R. Lenková, A. Gregová, K. Vojteková, M. Strapcová, V. Ťuchová, J. Hromádková, O. Fiala, L. Vajdulák, A. Guothová, A. Šimurdová, P. Kučka, Ľ. Bajnoková, Ľ. Smolková, A. Leváková a M. Lukáčiková. V národnom kole Súťaže hudobných odborov ĽŠU 3. miesto získava L. Vajdulák a 1. miesto A. Leváková, získavajúca súčasne cenu Ministerstva školstva za naj lepší gitarový výkon.

Mladý spevácky zbor, ktorý svoju činnosť zahájil len v minulom roku, obsadzuje v okresnom kole Súťaže speváckych zborov 2. miesto a v rámci mesta i okresu uskutočňuje rôzne koncerty a množstvo verejných vystúpení.

Hrdosťou školy v školskom roku 1977/78 je mimoriadne bohatá koncertná aktivita a mnoho kultúrnych akcií. Uskutočňuje sa 5 žiackych koncertov, z ktorých 2 sú spojené s výstavou žiackych prác výtvarného odboru, ďalej výchovný koncert pre Základnú školu v Kňažej a 2 absolventské koncerty v Múzeu P. O. Hviezdoslava. Z umeleckých podujatí je významný program ku Dňu učiteľov, ale aj Slávnosti mieru na Oravskej priehrade, kde v rámci vystúpenia odznievajú piesne v podaní Speváckeho zboru pri ĽŠU Dolný Kubín pod vedením Marty Mikšíkovej, české tance uvedené akordeónovým súborom s umeleckým vedúcim Vladimírom Prídavkom, Kubánsky tanec interpretovaný gitarovým duom Ľ. Bajnoková – A. Leváková, ktoré vedie učiteľ Karol Hromádka a o spestrenie programu sa stará aj husľový súbor (umelecká vedúca Marta Mikšíková) s uvedením Vivaldiho Koncertu G – dur. Na Konzervatórium v Žiline sú prijatí žiaci - klaviristka Mária Strapcová, z triedy učiteľky A. Bialikovej a huslista Peter Kučka s gitaristkou Annou Levákovou, z triedy učiteľa K. Hromádku.

V Ľudovej škole umenia pracuje 15 interných a 1 externý učiteľ, všetci s požadovanou kvalifikáciou. Stav žiakov stúpa a dosahuje počet 441, z toho hudobný odbor navštevuje 270 žiakov a výtvarný odbor 171 žiakov. Škola nadobúda vysokú odbornú úroveň, pýši sa bohatou mimoškolskou činnosťou, spolupracuje s inými školami, inštitúciami, dostáva sa do povedomia mesta a okresu a zaujíma stabilnú pozíciu v celoslovenskom meradle. Naďalej ju reprezentujú nielen žiaci, ale aj vyučujúci pôsobiaci v súbore Oravan (M. Mikšíková, M. Hrnčiarová, K. Leváková, J. Lehotská – Kamarášová, K. Hromádka), učitelia navštevujúci spevácke zbory (E. Mázorová, M. Jendraššák) a rovnako pedagógovia - členovia Oravského kvarteta, predstavujúc sa verejnosti množstvom vystúpení nielen v rámci okresu, ale i zájazdmi, medzi ktoré patrí kultúrny program pri otvorení Galérie národnej umelkyne Márie Medveckej v Tvrdošíne, koncert učiteľov v Žiari nad Hronom a v Ružomberku, tryzna pri úmrtí hudobného kriti ka Ivana Ballu, s účasťou národných umelcov Eugena Suchoňa a Ladislava Slováka, koncert v meste Pelhřimov, podujatia v rámci Oravského hudobného leta.

Dôležitým zlomom a medzníkom v školskom roku 1978/79 sa stáva mesiac január, keď sa Ľudová škola umenia sťahuje do upravených priestorov budovy bývalého Okresného súdu na Matúškovej ulici, kde má svoje sídlo dodnes. Dolnokubínska kultúrna a edukačná inštitúcia tak dostáva ku jubilejnému 20. výročiu svojho založenia veľký dar slúžiaci pre výchovno-vzdelávacie účely, ako aj koncertnú, či inú umeleckú činnosť. V tomto období pôsobí na škole už 16 interných a 5 externých učiteľov a počet žiakov narastá na 453. Škola je veľmi dobre materiálne zabezpečená, disponuje vlastnou koncertnou sálou, čo je silný predpoklad ďalšieho úspešného rozvíjania. Toto očakávanie sa čoskoro napĺňa a dolnokubínska Ľudová škola umenia sa udomácňuje na stupni víťazov nielen v krajskom, ale aj v celoslovenskom meradle.

O reprezentáciu školy sa starajú najmä účastníci súťaží. Medzi úspešných patria Leonard Vajdulák, z husľovej triedy Marty Mikšíkovej a akordeonista Boris Lenko, z triedy učiteľa Vladimíra Prídavku, ktorý sa po okresnom a krajskom kole súťaže prebojúva ďalej do národného kola v Humennom, kde získava 1. miesto a je určený na koncert víťazov v Prahe. Zároveň je jedným z najlepších absolventov a je prijatý na Konzervatórium v Žiline. Úspešnosť vo svojej práci dosahujú aj žiaci druhého umeleckého odboru – výtvarného. V okresnom kole výtvarnej súťaže získavajú mladé talenty 16 cien a 46 prác žiakov postupuje ďalej do celoslovenskej súťaže, kde žiaci Patrik Henzel a Martin Ďaďo, z triedy akademického maliara Milana Jendraššáka, získavajú dve hlavné ceny. Rovnako sa snaží vynikať aj Detský spevácky zbor, ktorý sa zviditeľňuje v okresnom kole Súťaže speváckych zborov, kde sa umiestňuje na 3. mieste a účinkuje pri rôznych verejných akciách mesta.

V podaní mladých dolnokubínskych interpretov odznieva pre širokú verejnosť a všetkých milovníkov hudby v priebehu školského roka 1979/80 množstvo rozličných koncertov, medzi nimi štyri interné žiacke koncerty, dva slávnostné a tri verejné koncerty a dva absolventské koncerty. Verejné vystúpenia žiakov ĽŠU v Dolnom Kubíne neodznievajú len na domácej pôde. Dôkazom toho je výmenný koncert v Žiari nad Hronom, kde je nadviazaná spolupráca s tamojšou Ľudovou školou umenia. V rámci tejto spolupráce účinkujú na Slávnostnom koncerte učiteľov ĽŠU Žiar nad Hronom aj vyučujúci z Ľudovej školy umenia v Dolnom Kubíne.

V tomto roku sa podstatne rozširuje oblasť komornej hry, v rámci ktorej dosahuje veľký úspech Sláčikové kvarteto v zložení: L. Vajdulák, O. Fiala, A. Šimurdová a J. Hromádková (umelec. vedúca M. Mikšíková), nakoľko sa stáva víťazom národného kola Súťaže hudobných odborov ĽŠU v Humennom. O reprezentáciu školy sa stará aj Gitarové trio: Ľ. Bajnoková, L. Smolková a Š. Maslo (pod vedením K. Hromádku), ktoré v národnom kole tej iste súťaže získava 3. miesto. Z postu víťazov v súťažiach sa tešia R. Lenková (uč. E. Mázorová), O. Fiala (uč. M. Hrnčiarová), J. Šuvada (uč. M. Miklošová), L. Vajdulák (uč. M. Mikšíková) a Ľ. Bajnoková (uč. K. Hromádka)

V umelecko-súťažnej činnosti sú aktívni aj žiaci výtvarného odboru. V okresnom kole výtvarnej súťaže získavajú mladí tvorcovia z triedy p. uč. Durhotovej 3 ceny, 7 cien a 1 čestné uznanie prideľujú žiakom p. uč. Jendraššáka a 10 cien a 7 čestných uznaní si preberajú žiaci z triedy p. uč. Sojčákovej. Okrem toho sú žiaci z výtvarného odboru odmenení 18 cenami a 10 čestnými uznaniami v súťaži ,,Výtvarný Trenčín“, 3 čestnými uznaniami za keramiku a sklomaľbu v krajskej súťaži Ľudovej techniky v detskej tvorbe a v súťaži Bienále detskej fantázie v Martine sa presadzuje J. Kysel, ocenený 1. miestom. Výtvarný odbor reprezentuje školu tentoraz aj na medzinárodnej súťaži v Maďarsku, kde cenu za maľbu získava žiak Richard Kokler.

ZDROJ: Michaela Šubová: 50 rokov existencie ZUŠ P. M. Bohúňa v D. K.