GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » O škole

Od politických zmien do roku 1995

Ustálenosť tradícií Ľudovej školy umenia sa v období politických zmien v roku 1989/90 do určitej miery narušuje príchodom závažných udalostí zasahujúcich každodenný život. Po novembrovej revolúcii prechádza škola viacerými zmenami, po ktorých výučba, ako aj celá umelecká činnosť pokračuje ďalej v novom, slobodnejšom duchu.

Žiaci a pedagógovia svojou prácou reprezentujú školu na verejnosti 42 školskými i mimoškolskými podujatiami, medzi ktoré sa radí 9 žiackych besiedok, 3 verejné žiacke koncerty, 4 verejné absolventské koncerty, klavírny recitál Slávky Olešovej z triedy učiteľky L. Kráľovej, niekoľko výchovných koncertov pre materské školy a takisto aj koncerty pri rôznych kultúrno- spoločenských príležitosti ach: oslava 70. výročia založenia Gymnázia P. O. Hviezdoslava, otvorenie Hviezdoslavovho Kubína, koncert pre Oravskú galériu, koncert pre dôchodcov... V dôsledku revolučných zmien a postojov je na podnet pedagógov ĽŠU v tomto období zastavených veľa hudobných súťaží, okrem medzinárodných, ktoré prebiehajú ďalej. Medzinárodnej súťaže v Kutnej Hore sa úspešne zúčastňuje gitaristka Martina Kleňová z triedy učiteľky K. Levákovej. Na štúdium umeleckého vzdelávania v Žiline je prijatý gitarista Peter Grísa z triedy A. Levákovej, toho času učiteľ školy.

Výtvarný odbor realizuje v tomto roku stálu i verejnú výstavu žiackych prác a taktiež záverečnú výstavu absolventských prác. V súťažiach udeľujú poroty zúčastneným žiakom 12 cien a niekoľko čestných uznaní. Pre všetky mladé nádejné talenty sú uskutočnené exkurzie do Galérie v Tvrdošíne, Martine, Liptovskom Mikuláši i v Dolnom Kubíne, ako aj zájazd na Bienále ilustrácií do Bratislavy. Deti z literárno-dramatického odboru spestrujú svojím vystúpením žiacku besiedku a žiaci hudobného odboru majú možnosť navští viť operné predstavenie v Banskej Bystrici.

Mnoho pedagógov školy je mimoriadne aktívnych aj v mimoškolskej činnosti . Niektorí z nich sú členmi Kruhu priateľov hudby, K. Hromádka, M Hrnčiarová, K. a A. Levákové sú oporami súboru ľudovej hudby Oravan, V. Prídavok pracuje ako korepetítor detského súboru pri MsDDaM, V. Piekielnická vedie detský folklórny súbor Chočan v Istebnom a S. Štrba je umeleckým vedúcim dychovej hudby v Ružomberku.

Výsledky dobrej práce a obetavosť učiteľov sa v tomto roku odzrkadľujú aj vo vysokom percente počtu vyznamenaných žiakov konci roka - 63, 9%. Prichádzajúci školský rok 1990/91 predpovedá škole mnoho organizačných zmien. Ľudové školy umenia sú Vyhláškou Ministerstva školstva zaradené do siete základného školstva pod novým názvom - Základné umelecké školy. K zmene dochádza aj v oblasti personálneho obsadenia školy. Po tridsaťročnom pôsobení riaditeľky Márie Geburovej, ujíma sa odteraz tejto funkcie nový riaditeľ - Stanislav Vasek.

Počas roka odznievajú 3 absolventské koncerty, Vianočný a Novoročný koncert, Žiacky koncert víťazov, výmenný koncert so základnou umeleckou školou v Trstenej, ako aj súťaže základných umeleckých škôl pre základné školy v Nižnej a v Tvrdošíne. Medzi ďalšie významné akcie patrí Koncert laureátov medzinárodnej akordeónovej súťaže v Taliansku, koncert žiakov ZUŠ z Trstenej a Tvrdošína, Akordeónový recitál M. Janeka z VŠMU v Bratislave a prof. J. Lupkovskej z Konzervatória v Žiline, okrem toho žiaci vystupujú na 12 besiedkach, klaviristi G. Pacák a Z. Vavrová uvádzajú svoj vlastný klavírny program pod vedením učiteľky V. Zaťkovej a v podaní žiakov H. Bencúrovej odznieva samostatný Spevácky koncert. Z okresných kôl hudobných súťaží si žiaci so sebou prinášajú 13 prvých miest, o vzornú reprezentáciu školy sa na akordeónovej súťaži v Bulharsku stará žiačka Katarína Žufová a v akordeónovej súťaži v Taliansku 3. miesto obsadzuje Janett e Cabadová. Na základe výberovej prehliadky Šanca pre talenty usporiadanej Konzervatóriom v Žiline je do externej triedy Dariny Švárnej na Konzervatóriu v Žiline zaradený žiak Jozef Janík, z klavírnej triedy Mileny Cenigovej. Na ďalšie štúdiá umeleckého zamerania sú prijatí : gitarista B. Ondrík (vyučujúca J. Jelenská), flautistka Z. Fúrová (vyučujúci S. Štrba) a akordeonistka M. Blchová (vyučujúci S. Vasek).

Žiakom výtvarného odboru sa v tomto roku pripisuje účasť v takmer všetkých výtvarných súťažiach, z toho v Okresnej prehliadke výtvarných prác ZUŠ získavajú žiaci 19 cien a v celoslovenskom kole tejto súťaže ich porota ohodnocuje 14 cenami. Medzi ocenených patria A. Čajka, R. Mikuláš, S. Bobáková, M. Smolková, K. Zelinová a J. Hanko. V Celoštátnej súťaži Lidice sú úspešní: M. Goušor, J. Hanko a S. Holičková.

Najmladší literárno-dramatický odbor (vyučujúca D. Matejčíková) vystupuje na žiackych besiedkach, na koncertoch v ZŠ Nižná, ZŠ Medvedzie a v ZUŠ Trstená, ale aj v samostatnom programe.

V júli 1991 je Ministerstvu školstva SR predložená požiadavka o povolenie rozdeliť Základnú umeleckú školu na dva samostatné celky. O vytvorenie ZUŠ II. žiada sedem učiteľov, ktorým sa prideľujú nové priestory.

Hoci spomínaná udalosť čiastočne narúša zažitý chod školy, jej učitelia a žiaci sa aj naďalej naplno zapájajú do kultúrno-spoločenských akcií mesta a okresu. Uskutočňuje sa 58 školských a mimoškolských podujatí , z toho 6 výchovných koncertov, 2 absolventské koncerty, Vianočný koncert, Koncert komornej hudby, Slávnostný koncoročný koncert, koncert pre Detský domov v Istebnom a 3 klavírne recitály. Z ostatných akcií vynikajú účinkovania žiakov a učiteľov na Oravskom jarmoku, na Mikulášskom dopoludní, na Vianočnom popoludní, na vernisážach žiakov výtvarného odboru, na Jasličkovej slávnosti , pri príležitosti otvorenia Základnej cirkevnej školy v D. Kubíne, na podujatí zahraničných lektorov, na vernisážach v Oravskej galérii...

V okresnom kole súťažnej prehliadky v komornej hre vyhrávajú vo všetkých troch kategóriách komorné zoskupenia tejto školy a zároveň sa v územnom kole tejto súťaže všetky umiestňujú na treťom mieste.

V súťažných disciplínach je aktívny aj výtvarný odbor. V okresnom kole Výtvarného Trenčína získavajú mladí výtvarníci 7 cien a v celoslovenskom kole tej istej súťaže 5 cien. Podobne tak je tomu aj v celoslovenskej súťaži ,,Moja mamička“, kde si preberajú ďalších 5 cien. Okrem toho sa žiaci zapájajú aj do súťaží v Grécku, Švajčiarsku a Japonsku a zhotovujú pamätné medailóny pre predstaviteľov školstva vo Francúzsku, ako aj pamätné plakety pre celoslovenský festival ľudových hudieb Staré nôty mladých strún v Habovke. 

V nasledujúcom školskom roku 1992/93 sa novou riaditeľkou stáva Edita Kubíčková. Škola si pripomína 35. rokov existencie, preto je na túto príležitosť pripravený slávnostný koncert, kde jeho účastníkom a poslucháčom odovzdávajú žiaci výtvarného odboru vlastnoručne vyrobené keramické prívesky s hudobným motívom. 35. výročie je takisto dôvodom pre zorganizovanie organového koncertu, na ktorom sa ako interpreti predstavujú aj žiaci z dychového, husľového a akordeónového oddelenia.

Medzi výnimočnejšie koncerty, odznievajúce v rámci Kubínskej hudobnej jesene, patrí klavírny recitál Davida Levyho, interpreta z Veľkej Británie, okrem neho sú zaujímavo naprogramované aj tzv. Veselé koncerty pre deti z materských škôl, ale aj výchovné koncerty pre základné školy. Svoje stále miesto si zachovávajú pravidelné žiacke besiedky, interné či absolventské koncerty. Celkovo sa v tomto roku uskutočňuje 35 interných a 14 verejných koncertov, 14 príležitostných vystúpení a 8 koncertov pre základné a materské školy. Z bývalých absolventov sa na koncertné pódium Základnej umeleckej školy vracia Jarmila Straková (klavír) so spoluúčinkujúcimi Vladimírom Ďatelinkom (trúbka) a členmi Husľového súboru ZUŠ I.

V škole sa naplno rozvíja súborová hra. K existujúcim dvom husľovým súborom pribúda akordeónový a dychový súbor, ďalším veľkým úspechom je založenie husľového orchestra. O súbory, ako aj o vybraných sólistov prejavuje záujem Slovenský rozhlas z Banskej Bystrice, ktorý produkcie spomínaných telies nahráva a vysiela v relácii 11. augusta 1993. Svojimi prácami sa výborne prezentujú aj žiaci výtvarného odboru. V celoslovenskej súťaži Výtvarný a literárny Trenčín získavajú 6 cien a 8 medzinárodných cien v súťaži Lidice ´92. Zároveň je niekoľko prác rozmiestnených aj na veľvyslanectvách v Európe, 6 prác je vystavených na VII. Medzinárodnom bienále Toruň ´92 a práce E. Markovičovej, L. Poledňákovej a T. Palkovej sú vystavené v japonskom meste Kanagawi. Pozvanie koncertovať v Základnej umeleckej škole I. prijímajú v školskom roku 1993/94 vzácni hosti a: klavirista Stanislav Zamborský s dcérou Zuzanou i sláčikové trio Amadeus v zložení: Jaroslav Stráňavský – husle, Rafael Vartanjan – viola (Arménsko) a Terzian Liparit – violončelo (Arménsko). Počas vianočného obdobia usporadúva škola koncerty v neďalekých obciach Sedliacka Dubová, Jasenová, Valaská Dubová, ale aj na domácej pôde v Dolnom Kubíne. Dôležitou udalosťou v histórii školy je účinkovanie žiakov na samostatnom koncerte v Slovenskom rozhlase, ako aj následná júnová nahrávka ďalšieho hudobného programu ZUŠ I. Okrem toho majú žiaci príležitosť koncertovať na VŠMU v Brati slave, kde zároveň navštevujú operné predstavenie Madame Butterfl y a koncert v Slovenskej filharmónii.

Nasledujúce príjemné stretnutie mladých umelcov s domácim obecenstvom prichádza v Spomienkový večer, ktorý je venovaný 85. výročiu narodenia prvého slovenského kriti ka Ivana Ballu. Pri tejto príležitosti vystupujú žiaci hudobného odboru a PhDr. Boris Banáry, CSc. z Konzervatória v Žiline.

Škola v tomto roku nadväzuje spoluprácu a jej ďalšími partnerskými inštitúciami sa stávajú - Hudobná škola v Limanowej, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Brati slave, Mati ca slovenská, Oravská galéria, Metodické centrum ŠS, naďalej je v kontakte s mestskými kultúrnymi inšti túciami a inými spoločenskými organizáciami. Počas celého školského roka odznieva 14 verejných koncertov a realizuje sa 31 príležitostných vystúpení. Na jednom z nich v rámci Oravského hudobného leta na Slanickom ostrove umenia vystupuje ako hosť aj akordeónový súbor pod vedením učiteľky V. Vrtichovej. Ďalšími významnými udalosťami sú výchovné koncerty pre 20 materských škôl, na ktorých sa deti zapájajú do rôznych aktivít. Činorodý je aj výtvarný odbor pripravujúci pre deti MŠ výtvarné dopoludnia so zaujímavými aktivitami - maľovanie za stojanmi a modelovanie z hliny. Za usporiadaním týchto atraktívnych akcií pre materské školy stoja učitelia M. Mikšíková, A. Gajdošíková a M. Šupa.

Na Konzervatórium v Žiline sú prijaté huslistky Mária a Veronika Šuté z triedy M. Mikšíkovej a na Konzervatórium v Topoľčanoch prijímajú akordeonistku Elenu Šimánkovú z triedy V. Vrtichovej. Talentovými skúškami do rezbárskeho oddelenia SOU Nižná prechádza Daniela Záskalanová z triedy A. Gajdošíkovej a na Pedagogickú fakultu v Nitre je prijatý G. Pacák, klavirista z II. cyklu, od vyučujúcej V. Zaťkovej.

So školou sa v tomto roku lúči 39 absolventov I. i II. stupňa v obidvoch odboroch. Prichádzajúci školský rok 1994/95 je opäť bohatý na rôznorodé akcie koncertného i súťažného charakteru. Počtom rôznych programov, koncertov a ocenení dosahuje škola rekord vo svojej doposiaľ 38-ročnej histórii. Aktívne sa zapája nielen do kultúrneho diania mesta (spolu 105 podujatí ), ale reprezentuje Dolný Kubín a Slovensko v zahraničí radom prominentných podujatí na vysokej úrovni. Významnou udalosťou pre Základnú umeleckú školu I. je nadviazanie kontaktu so švédskou Hudobnou školou v meste Uppsale, kde sa žiaci z husľového, dychového a klavírneho oddelenia predstavujú na deviati ch koncertoch. Z ďalších zahraničných akcií vynikajú 4 koncerty vo Vatikáne a 3 v poľskej Limanowej.

Veľmi dobré výsledky vo svojej činnosti dosahuje Sláčikový orchester pod vedením M. Mikšíkovej a M. Hrnčiarovej. Okrem koncertovania v zahraničí reprezentuje školu aj na celoštátnom festivale amatérskych komorných telies Diverti mento musicale v Poprade. Zároveň sa v rámci festivalu Staré nôty mladých strún podieľa na monumentálnom projekte, kde spolu s ostatnými účastníkmi vytvára veľké teleso a spoločne s orchestrom Bohdana Warchala uvádza skladby európskych skladateľov.

Spomedzi mimoriadnych akcií vyniká aj zorganizovanie celoslovenského organového seminára, na ktorom sa ako lektori zúčastnili J. V. Michalko a P. Reiffens z Brati slavy a Š. Sedlický zo Žiliny. Okrem toho sa škola podieľa aj na príprave Literárneho večera venovaného dolnokubínskemu rodákovi a spisovateľovi Jánovi Johanidesovi a v podobnom duchu sa nesie aj Spomienkový večer na Mikuláša Gaceka, na ktorom účinkuje Jozef Janík – žiak Základnej umeleckej školy I. a víťaz celoslovenskej prehliadky v hre na klavír a Monika Vrti chová – cimbalistka ľudovej hudby DFS-Trnka.

Do víru koncertných aktivít spadá ti ež spoločný koncert žiakov ZUŠ I. Dolný Kubín a žiakov cirkevného zboru zo ZUŠ Eugena Suchoňa, odznievajúci v rámci VIII. Oravského hudobného leta na Slanickom ostrove umenia. Výtvarný odbor sa na verejnosti prezentuje výstavou v MsKS pod názvom Portrét a maska, žiaci vyhotovujú množstvo plakiet, suvenírov a cien pre rôzne okresné a celoštátne súťaže a učitelia z tohto odboru pripravujú pre deti MŠ 8 stretnutí – maľovanie za stojanom. Výtvarný odbor zároveň nadväzuje spoluprácu s organizáciou NÁTURA.

Na slovenské konzervatóriá sú prijatí niekoľkí žiaci: výborný mladý klavirista J. Janík (uč. M. Cenigová), akordeonisti A. Smiešna a J. Garabáš (uč. V. Vrti chová), klaviristka O. Hýravá (uč. A. Jarošiová) a flauti sta J. Babic (uč. S. Štrba), prijatý súčasne aj na UMB v Banskej Bystrici. Talentové skúšky na vysoké školy pedagogického zamerania úspešne zvládajú aj M. Juráš – organ (uč. L. Šida) a Ž. Lihanová – husle (uč. M. Hrnčiarová). Z výtvarného odboru sú na ďalšie umelecké štúdiá prijatí : Ľ. Leváková, Š. Babic, V. Šimráková a Z. Kyselová z triedy A. Gajdošíkovej.

V školskom roku 1994/95 ukončuje základné umelecké vzdelávanie v ZUŠ I. 45 absolventov - v hudobnom odbore 29 žiakov (z toho 4 z II. stupňa) a ďalších 16 žiakov (1 z II. stupňa) opúšťa výtvarný odbor.

Začiatkom roka 1995/96 sa škola zapája do veľkého podujati a pod názvom Dni základných umeleckých škôl, kde sa prezentujú žiaci ZUŠ I. zo všetkých troch odborov – hudobného, výtvarného a tanečného. Radosť z muzicírovania a tvorivej činnosti v slobodnom duchu vrcholí v záverečnom ,,happeningu“, kde všetci účastníci pracujú pod vedením hudobného skladateľa Juraja Hatríka.

Pre všetkých hudbu milujúcich ľudí je v podaní žiakov a učiteľov v tomto roku opäť pripravená pestrá kytica najrôznorodejších koncertných akti vít – 30 verejných koncertov, 19 príležitostných vystúpení, 16 interných koncertov a 14 výchovných koncertov pre materské a základné školy. Mladí umelci preukazujú svoj talent v rozličných kútoch Slovenska – v Brati slave, kde pripravujú spoločný program Vianočných koncertov v Jezuitskom kostole a v Katedrále sv. Jána Krsti teľa v Trnave, s reprízou v Ružomberku. Z ďalších koncertov mimo okresu odznievajú 3 akordeónové v Humennom, ale aj koncert v rámci Dní Oravy na Spiši. Netradičnou udalosťou je koncert spojený s besedou, na ktorom sa Eduard Spáčil predstavuje ako interpret v hre na digitálny klavír.

Kvalita koncertných vystúpení žiakov hudobného odboru je potvrdená ich výberom na Slávnostný koncert I. celoslovenského festivalu ZUŠ, kde práve ZUŠ I. reprezentuje sláčikový orchester a akordeónový súbor. Základná umelecká škola I. sa tak prebojúva medzi 15 ZUŠ, ktoré prechádzajú výberom a vystupuje v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu.

Výtvarný odbor prezentuje výsledky svojej činnosti najmä vo výtvarných súťažiach. 11 ocenení v Medzinárodnej súťaži Lidice a Bienále fantázie získavajú žiaci: L. Brašeň, J. Turčinová, M. Vrobel, V. Koloušková (uč. A. Gajdošíková), M. Mati s, A. Čajková, M. Klubica (uč. E. Kubíčková), E. Mešková, Ľ. Sokolová, M. a S. Smitka (uč. M. Šupa). Žiaci z tohto odboru sa zároveň podieľajú na výrobe spomienkových predmetov na Medzinárodné sympózium rusistov v Brodzanoch. Spod ich šikovných rúk vychádza taktiež 500 kusov plakiet na prehliadku folklórnych hudieb v Habovke, či ceny pre okresnú spevácku súťaž Slávik.

Z množstva talentovaných žiakov sú na ďalšie umelecké štúdiá prijatí : speváci J. Kapala a R. Janík (uč. H. Bencúrová) na Konzervatórium Žilina, na vysokú školu pedagogického zamerania prijímajú organistov M. Krakovskú, Z. Vasekovú a M. Juráša (uč. L. Šida). Talentové skúšky na stredoškolské štúdiá výtvarného smeru úspešne zvládajú R. Harmata a M. Šebestová (uč. A. Gajdošíková) a žiačky A. Nociarová, A. Hudáková a E. Javorková (uč. E. Kubičková) sú prijaté na pedagogické vysoké školy.

Záver školského roka 1995/96 prináša so sebou zvesť o zmene v názve školy. Základná umelecká škola I. v Dolnom Kubíne si prepožičiava meno významného maliara 19. storočia a rodáka z neďalekej Veličnej - Petra Michala Bohúňa. Slávnostný dokument o pomenovaní školy podľa tohto umelca odovzdáva riaditeľke Edite Kubičkovej zástupca Ministerstva školstva Ján Palkovič na Záverečnom koncerte 27. júna 1996.

ZDROJ: Michaela Šubová: 50 rokov existencie ZUŠ P. M. Bohúňa v D. K.