GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Bohúňova paleta

Propozície k XX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta

História
     V júni 1996 – rok pred 175.  výročím narodenia Petra Michala Bohúňa a 40. výročím vzniku Ľudovej školy umenia v Dolnom Kubíne, udelilo Ministerstvo školstva SR základnej umeleckej škole titul za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu učiteľov, za činnosť na poli kultúrnom v rámci regiónu, ale i za prezentáciu v zahraničí. Škola sa stala nositeľkou mena veličianskeho rodáka, významného slovenského maliara a grafika 19. storočia,Petra Michala Bohúňa. Jeho dielo patrí medzi najvýznamnejšie realistické, pokrokové a demokratické tradície slovenského výtvarného umenia. Umelec svojimi obrazmi s historickou tematikou položil základy slovenskej historickej maľby a uzatvoril veľkú portrétnu tradíciu, ktorá bola od 17. storočia na Slovensku kontinuálne spätá so širokým umeleckým zázemím.
     V tomto školskom roku sa zavŕši 20 rokov od vyhlásenia súťaže a tiež si 29. septembra  tohto roku pripomenieme 195. výročie  narodenia P. M. Bohúňa, čo nám dáva príležitosť oživiť si v pamäti životné míľniky a dielo tohto nesporne najvýznamnejšieho slovenského výtvarného umelca 19. storočia. Kedže 1. ročník súťaže bol venovaný výročiu narodenia umelca, chceme  i po  dvadsiatich rokoch  nadviazať na túto tradíciu a venovať tohoročnú súťažnú tému nášmu velikánovi, ktorého meno reprezentuje naša škola  medzinárodnou výtvarnou súťažou Bohúňová paleta, vyhlásenou pri  príležitosti 175. výročia narodenia umelca. Súťaž sa postupom času úspešne prepracovala do XX. ročníka a jej ústrednou tématikou je portrét, figúra, figurálna kompozícia a voľná interpretácia výtvarného diela, ktorá ostáva  nosným motívom aj v XX. ročníku  súťaže, avšak každý rok je doplnená novými tematickými okruhmi, ktoré dávajú súťaži širší rozmer v obsahovej  a výtvarnej tvorbe.

Štatút súťaže

Vyhlasovateľ
     ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.

Cieľ súťaže
     Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania a poznávania skutočnosti a udalostí, činností a zážitkov a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu.

Podmienky súťaže
     Zúčastňujú sa jej autori vo veku 4 – 20 rokov v kategóriách: do 7 rokov, do 11 rokov, do 15 rokov a do 20 rokov, t.j. žiaci materských, základných, stredných škôl a stredných odborných učilíšť akéhokoľvek typu a zamerania. Prijímajú sa práce ľubovoľného formátu vyhotovené v technikách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), fotografia a počítačová grafika. Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: autor, vek, adresa školy, štát. Každý autor zašle len jednu súťažnú prácu. Práce v elektronickej forme nebudú akceptované a nesmú byť paspartované.

Súťažné obdobie
     Autorské práce účastníkov XX. ročníka medzinárodnej  výtvarnej  súťaže „Bohúňova  paleta“ sa prijímajú do  30. apríla 2017.

Vyhodnotenie súťaže
     Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi medzinárodná odborná porota (jej zloženie bude zverejnené vo výsledkovom katalógu). Porota rozhodne o udelení diplomov v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a čestných uznaniach v každej kategórii. Práca (detail práce), ocenená hlavnou cenou, sa stáva logom súťažného ročníka a bude vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu. Porota udelí čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení do  30. júna  2017. Každá zúčastnená škola obdrží Pamätný list a výsledkovú listinu. Autorom ocenených prác bude zaslaný diplom a katalóg súťaže v elektronickej forme.

Témy súťaže

Súťažná téma: Po stopách slávnych velikánov (pokúsiť sa o prieniky do životných osudov, prínosov  a diela známych slovenských a svetových osobností výtvarného umenia, hudby, kultúry, vedy a techniky - umelci, spisovatelia, vynálezcovia, cestovatelia a objavitelia, atď....            
 - ( portrét, postava, figurálna kompozícia )
 - súčasťou súťaže ostáva aj parafráza výtvarného diela.

Radi uvítame okrem tradičných techník : kresby ,maľby, grafiky, kombinovanej techniky aj fotografiu,  počítačovú grafiku a priestorové práce.

Výstavy
     Ocenené práce budú vystavené v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, v Mestskom dome kultúry v Bialsko-Bialej. Ostatné práce budú vystavené podľa priestorových možností hore uvedených organizátorov výstav.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ocenené a ďalšie práce zverejniť v tlači a vo výstavnej činnosti. Práce nebude vyhlasovateľ autorom vracať, zostávajú v jeho archíve a autori svojou účasťou dávajú súhlas na ich bezplatné užívanie k propagačným účelom súťaže.
Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.
 
Výsledky súťaže
     Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnej vebovej stránke školy www.zuspmb.sk
 
Kontakt
ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúšková  1632/5, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
Číslo telefónu +421 / 43 / 586 20 52